Nabór na stanowisko ds. edukacji i profilaktyki dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

OGŁOSZENIE O NABORZE z dnia 14 grudnia 2023 r.

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie 

ogłasza nabór kandydatów

na wolne stanowisko ds. edukacji i profilaktyki dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 

Nazwa i adres jednostki:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Os. Witosa 9, 83-140 Gniew

Określenie stanowiska:

Stanowisko ds. edukacji i profilaktyki dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

Rodzaj zatrudnienia:

Umowa cywilnoprawna (zlecenie) – na realizację świadczenia usług z zakresu pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowych oraz zagrożonych uzależnieniami w ramach zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gniew na lata 2024-2025.

 

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie  wyższe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania w pełni z praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i/lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • minimum 2 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • predyspozycje: odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność, cierpliwość.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • prowadzenie zajęć profilaktycznych i rozwojowych dla dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych uzależnieniami;
 • prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień dla dzieci ich rodzin, uczęszczających na ww. zajęcia;
 • terminowe, rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków;
 • stała współpraca z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gniewie, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewie. Zespołem Interdyscyplinarnym w Gniewie.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • umowa cywilnoprawna obowiązująca od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. – szacunkowa liczba godzin do zrealizowania wynosi: 120 godzin z zastrzeżeniem, iż faktyczna liczba zleconych godzin może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb środowiska lokalnego w zakresie tej formy pomocy.
 • miejsce wykonywania zlecenia: Salka Katechetyczna przy Parafii Św. Mikołaja w Gniewie, 83-140 Gniew.
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny;
 • życiorys – Curriculum Vitae;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom) poświadczone za zgodność z oryginałem;
 • kserokopie certyfikatów specjalistycznych oraz zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach i innych formach rozwojowych poświadczone za zgodność z oryginałem;
 • załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – oświadczenia kandydata o:

– pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

– niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne     przestępstwo skarbowe;

– stanie zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;

– wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 1. w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie – pok. nr 3;
 2. pocztą na adres Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – ds. edukacji i profilaktyki dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym” w  nieprzekraczalnym terminie do 29 grudnia 2023 r. do godziny 12.00.  Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata oraz odwołania konkursu.
 4. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie, na stronie internetowej https://www.mgops.gniew.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, Os. Witosa 9, 83-140 Gniew.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu: 58 535-22-17

Kierownik M-GOPS Gniew

Sylwia Schwarc

pliki do pobrania:

stanowisko ds. edukacji i profilaktyki dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze – oświadczenia

 


 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że: administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Os. Witosa 9, 83-140 Gniew, reprezentowany przez Kierownika Panią Sylwię Schwarc. Inspektorem Ochrony Danych w M-GOPS Gniew jest Pani Judyta Koszczyńska., tel. 58 535 22 17 e-mail: poczta@mgops.gniew.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy zlecenia, i w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy zlecenia/o dzieło/o praktyki/o wolontariat. Fakt niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości nawiązania współpracy.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.