O ośrodku

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie
Osiedle Witosa 9, 83-140 GNIEW


tel. \ fax.: 58 535 22 17
tel. \ fax.: 58 535 30 60
tel. \ fax.: 58 561 21 44
e-mail: poczta mgops.gniew.pl

/M-GOPS_GNIEW/SkrytkaESP

Ośrodek otwarty jest w godzinach:
poniedziałek i wtorek w godz. 7:30 – 15:30
w środę w godz. 7:30 – 17:00
w czwartek w godz. 7:30 – 15:30
w piątek w godz. 7:30 – 14:00
Przyjmowanie interesantów przez pracowników socjalnych od 8.00 do 11.00
Numery wewnętrzne:
38 – Świadczenia Rodzinne, Dodatek Osłonowy
39 – Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny
32 – Kierownik M-GOPS Gniew
31 – Z-ca Kierownika, Pomoc Społeczna,  Inspektor Ochrony Danych
33 – Księgowość
37 – Kadry oraz Kasa
34 – Pracownicy Socjalni:  Beata Justa, Iwona Kittowska, Gabriela Kolaska
35 – Pracownicy Socjalni: Paulina Dunajska, Dorota Hinz,
         Anna Ciarkowska, Anna Grybek, Angelika Cieszyńska
Asystenci Rodziny:
Katarzyna Stoba, Aleksandra Chmielecka
36 – Dodatki Mieszkaniowe, Przeciwdziałanie Alkoholizmowi, Punkt Konsultacyjny

 

Wykaz pracowników socjalnych obsługujących rejony

 


Anna Ciarkowska
Specjalista Pracy Socjalnej

58-535-22-17 wew. 35,  pokój nr 6

ul. Marii Konopnickiej
ul. Wiślana
ul. Brzozowskiego
ul. 27-go Stycznia
ul. Witosa,
ul. Partyzantów
ul. Kusocińskiego
ul. Górny Podmur
ul. Wodna
ul. Rybacka
ul. Rycerska
ul. Gostomskiego
ul. Zamkowa
Osiedle Witosa

Koordynator ds. Bezdomności

Angelika Cieszyńska
Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
58-535-22-17 wew. 35,  pokój nr 6ul. Sambora
ul. Kursikowskiego
ul. Dolny Podmur
ul. Sidorowicz

Przeciwdziałanie przemocy domowej
Zespół Interdyscyplinarny


Paulina Dunajska

Specjalista Pracy Socjalnej
58-535-22-17 wew. 35,  pokój nr 6

ul. Gdańska
ul. Staszica
ul. Pocztowa
ul. Drzymały
ul. Kościuszki
ul. Ogrodowa
ul. Kapinosa
ul. Czyżewskiego
ul. Głowackiego
ul. Behrendta
ul. Jana Pawła II
ul. Wyszyńskiego
ul. Przemysłowa
ul. Sobieskiego
Plac Grunwaldzki

Usługi opiekuńcze

Dorota Hinz
Specjalista Pracy Socjalnej
58-535-22-17 wew. 35,  pokój nr 6

Ciepłe
Kotło
Polskie Gronowo
Kuchnia
Wielkie Walichnowy
Piaseczno
ul. Podwale


Anna Grybek

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
58-535-22-17 wew. 35,  pokój nr 6

ul. Krasickiego
ul. Kopernika
Wielkie Wyręby
Małe Wyręby
Piaseckie Pole
Rakowiec
Jeleń
Dębowo
Mała Karczma
ul. Mieszka 1
ul. Pod Basztą
ul.Chałubińskiego

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

Beata Justa
Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
58-535-22-17 wew. 34,  pokój nr 5

Nicponia
Szprudowo
Gogolewo
Brody Pomorskie
ul. Gniewskie Młyny
ul. Piłsudskiego
ul. Spichrzowa

Bank Żywności – Wydawanie i rozliczanie żywności

Prace Społecznie – Użyteczne

Iwona Kittowska
Pracownik Socjalny
58-535-22-17 wew. 34,  pokój nr 5

Półwieś
Pieniążkowo
Włosienica
Ostrowite
Kolonia Ostrowicka
Dąbrówka
Stary Młyn
Kursztyn
Cierzpice

Bank Żywności – Wydawanie i rozliczanie żywności

Gabriela Kolaska
Pracownik Socjalny
58-535-22-17 wew. 34,  pokój nr 5

Tymawa
Jaźwiska
Jelenica
Opalenie
Widlice
Małe Wiosło
Duże Wiosło
Dębowy Las

Centrum Leczenia Uzależnień – ZAPOWIEDNIK
Bank Żywności – Wydawanie i rozliczanie żywności

 

Statut M-GOPS:

 

Regulamin M-GOPS:

 
 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Gniew:
KIEROWNIK:

Imię i Nazwisko: SYLWIA SCHWARC
Funkcja: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie
Telefon: 58 535 22-17; 58 561 22 41;  58 535 30-60 wew. 32

Imię i Nazwisko: ANNA SOSIK
Funkcja: Zastępca Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie
Telefon: 58 535 22-17;  58 561 22 41;   58 535 30-60 wew. 31


Na czele Ośrodka stoi Kierownik, który jest jego jednoosobowym organem.

Kierownik w szczególności:
– kieruje działalnością Ośrodka,
– reprezentuje Ośrodek na zewnątrz,
– opracowuje i realizuje plan finansowy Ośrodka,
– w imieniu Ośrodka jako pracodawcy wykonuje czynności z zakresu prawa pracy,
– ponosi odpowiedzialność przed Radą Miejską i Burmistrzem za realizację zadań Ośrodka i powierzone mienie.

Szczegółowy zakres zadań uprawnień i odpowiedzialności Kierownika określa Burmistrz.
Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz, zgodnie z art. 30 ust 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym w związku z art. 68 Kodeksu Pracy.
Burmistrz wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Kierownika.
Kierownik Ośrodka po uzgodnieniu z Burmistrzem może powołać zastępcę kierownika Ośrodka.
Na podstawie odrębnych przepisów Burmistrz może upoważnić Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych i występowania w jego imieniu.
W ośrodku zatrudnia się pracowników socjalnych, administracji i obsługi.
W miarę potrzeby w Ośrodku mogą być zatrudniani specjaliści z różnych dziedzin związanych z jego działalnością statutową.
Pracowników Ośrodka zatrudnia i zwalnia Kierownik.
Na podstawie odrębnych przepisów Kierownik wydaje wewnętrzne regulaminy dotyczące spraw pracowniczych
Kierownik i pracownicy Ośrodka powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone odpowiednio pracowników przepisach:
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych,
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.
Wynagrodzenia pracowników Ośrodka ustala są na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
Szczegółowe zasady wynagradzania pracowników określa Kierownik w regulaminie wynagradzania, który wprowadza w trybie i na zasadach określonych w ustawie Kodeks Pracy.
Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka ustala Kierownik w ,,Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka” zatwierdzonym przez Burmistrza.
Kierownik Ośrodka w uzgodnieniu z Burmistrzem powołuje Radę Społeczną Ośrodka zwaną dalej radą.
Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dla Kierownika i Burmistrza w zakresie realizacji zadań Ośrodka określonych niniejszym statutem.
Rada liczy od 5 do 10 członków powoływanych spośród osób reprezentujących różne środowiska instytucje i organizacje działające na rzecz pomocy społecznej, reintegracji społecznej i zawodowej.
Sposób powoływania i odwoływania członków i organizację pracy rady określa Kierownik Ośrodka po uzgodnieniu z Burmistrzem w regulaminie pracy rady.