o Zespole Interdyscyplinarnym

OBECNY SKŁAD GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GNIEWIE:

Osoba

Instytucja

Kontakt

Sylwia Schwarc

Przewodniczący Zespołu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie

(58) 535-22-17, wew. 31

zi.@mgops.gniew.pl

Angelika Cieszyńska

z-ca Przewodniczącego Zespołu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie

(58) 535-22-17, wew. 35

781-025-232

 

Adam Firyn

członek Zespołu

Komisariat Policji w Gniewie

(58) 530-83-00

Justyna Megger

członek Zespołu

Zespół Szkół w Opaleniu

(58) 535-18-70

Barbara Gacek-Pek

członek Zespołu

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gniewie

(58) 535-22-94

Marlena Wasielewska

członek Zespołu

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewie

(58) 535-22-17, wew. 36

Mariola Czwiklińska

członek Zespołu

ZOZ Medical w Gniewie

(58) 535-22-38

Ksiądz Proboszcz Zbigniew Rutkowski

członek Zespołu

Parafia św. Mikołaja w Gniewie

609 566 333

Jolanta Zych

członek Zespołu

Sąd Rejonowy w Tczewie

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

(58) 778 50 75

Dorota Kuśnierz

członek Zespołu

Sąd Rejonowy w Tczewie

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

(58) 778 50 80


Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zmiana ustawy z dnia 10 czerwca 2010 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr  125, poz. 842) wprowadzony został obowiązek utworzenia w każdej gminie zespołu interdyscyplinarnego w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zespół interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.
Jest to zadanie własne gminy, stanowiące część gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na który składa się, oprócz tworzenia zespołów interdyscyplinarnych również obowiązek:
– opracowania  i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
– prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
– zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia. Obecne uregulowanie nakazuje zapewnienie miejsca, bez względu na własne zasoby, w oparciu o współpracę z samorządami posiadającymi tego rodzaju ośrodki (zawieranie odpowiednich porozumień, umów).

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny to grupa osób, których łączy wspólny cel – rozwiązywanie problemu przemocy w konkretnych rodzinach.

Cel
Celem działania Zespołu będzie skoordynowanie wszelkich działań instytucji i organów zaangażowanych w niesienie pomocy osobom krzywdzonym. Szybkie i skuteczne podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa oraz zatrzymania przemocy w rodzinie, a także planowanie i realizacja działań pomocowych.

Zasady działania zespołu interdyscyplinarnego

Działania Zespołu są skierowane do rodzin w kryzysie, niewydolnych wychowawczo
i ukierunkowane na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie, a ich celem jest przeciwdziałanie następstwom zaistnienia problemu.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego mogą wchodzić przedstawiciele instytucji:
– jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
– gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
– Policji,
– oświaty,
– ochrony zdrowia,
– organizacji pozarządowych,
– kuratorzy sądowi.
W jego skład mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych niż ww. podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, czyli osoby, które znają problemy rodziny lub zajmują się pomocą rodzinie i mogą mieć wpływ na poprawę jej sytuacji.
Skład  Zespołu nie jest stały i zależy od problemu występującego w danej rodzinie.

Podczas spotkań Zespołu planowane są następujące działania:
1. diagnoza problemu i ustalenie strategii pomocowych
2. podział ról i działań.
3. ocena i weryfikacja dotychczasowych działań.
4. prowadzenie dokumentacji pracy Zespołu (protokół oraz sprawozdania z realizacji podjętych działań zawierające wnioski).

Adresatami działań podejmowanych przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego są przede wszystkim:
rodziny i osoby dotknięte zjawiskiem przemocy w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka, współmałżonka, osoby niepełnosprawnej jak również osoby niespokrewnionej,
rodziny, w których nadużywany jest alkohol,
rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem/dziećmi,
rodziny z grupy ryzyka stosowania przemocy, szczególnie  wobec małoletnich.

Uruchomienie pracy Zespołu może nastąpić w wyniku reakcji na:

prośbę rodzica lub innych dorosłych członków rodziny,
prośbę dziecka,
informacje uzyskane od członków społeczności lokalnej,
informacje uzyskane z placówek oświatowych,
informacje od innych służb (urzędu pracy, pomocy społecznej, policji, Kościoła, służb medycznych, organizacji pozarządowych).

Tworzenie grup roboczych

Zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy może tworzyć grupy robocze (zgodnie z art. 9b ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy) w celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Skład grupy roboczej został określony w ustawie i obejmuje te same podmioty, które wchodzą w skład zespołu interdyscyplinarnego, z wyjątkiem kuratorów sądowych, których udział w przypadku grup roboczych jest fakultatywny.
Standardowo do grupy roboczej będzie powoływany:
Pracownik socjalny, w którego rejonie zamieszkuje dana rodzina,
Dzielnicowy, w którego rewirze zamieszkuje dana rodzina,
Przedstawiciel GKRPA,
Przedstawiciel placówki oświatowej, do której uczęszczają dzieci,
Przedstawiciel ochrony zdrowia.
Zadania grupy roboczej określone są w ustawie  i należą do nich w szczególności:
opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi  do przemocy, oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy, oraz efektów tych działań.
Plan pomocy powinien zawierać:
dane osobowe (informacje, kogo dotyczy sprawa i kto bierze udział w posiedzeniu),
określenie – na podstawie diagnozy – obszaru pracy, czyli wskazanie celu działania,
podział zadań wśród członków grupy.
Zarówno członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego jak i grupy roboczej przed przystąpieniem do wykonywania swoich obowiązków muszą złożyć stosowne oświadczenie dotyczące poufności informacji i danych osobowych, w tym danych wrażliwych, które uzyskali w trakcie pracy.

19 października 2010r. w  Gminie Gniew został powołany Gminny Zespół Interdyscyplinarny, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i  Gminy Gniew Nr 116/2010 z dnia 19.10.2010r.
Natomiast Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Nr 27/11 z dnia 01.03.2011r. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego został zmieniony i uzupełniony o kolejne osoby:
1. Stanisław Lamkiewicz – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w    Gniewie,
2. Jolanta Zych – kurator rodzinny
3. Bożena Liegmann –  kurator dla dorosłych

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie gminy Gniew został powołany Zarządzeniem Nr 116/2010 z dnia 19.10.2010r. Burmistrza Miasta i Gminy Gniew.

Obecny Skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

 1. Angelika Cieszyńska – Pracownik socjalny Miejsko-Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie – Koordynator Zespołu Interdyscyplinarnego,
 2. Mirosław SimonPrzedstawiciel Komisariatu Policji w Gniewie,
 3. Justyna Megger – Przedstawiciel Zespołu Przedmiotowego Pedagogów,
 4. Małgorzata Chojnacka -Przedstawiciel Gimnazjum im. Gen. Józefa Hallera w Gniewie,
 5. Hanna Wasielewska – Przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewie,
 6. Mariola Czwiklińska – Przedstawiciel Zakładu Opieki Zdrowotnej Medical,
 7. Ksiądz Proboszcz Zbigniew Rutkowski – Przedstawiciel Parafii Rzymsko – katolickiej pw. św. Mikołaja w Gniewie,
 8. Maria Halmann – Przedstawiciel Klubu Abstynenta,
 9. Stanisław Lamkiewicz – Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego,
 10. Jolanta Zych – Kurator Rodzinny,
 11. Dorota Kuśnierz – Kurator dla dorosłych.

Przed przystąpieniem do pracy Zespołu zostały spełnione trzy formalne warunki do jego powstania. W dniu 30.03.2011r. Rada Miejska w Gniewie podjęła Uchwałę Nr XLIX/404/10 z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Jesienią 2010 roku zostały podpisane porozumienia o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym pomiędzy Gminą Gniew reprezentowaną przez ówczesnego Burmistrza, a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład.
Ostatecznym etapem powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie było ww. Zarządzenie.
Miejscem obrad Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego jest Punkt Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego) w Gniewie przy  ul. Krasickiego 8 .

Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego
W dniu 12.01.2011r o godz. 10.00  odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. W trakcie spotkania został wybrany przewodniczący Zespołu – Pan Stanisław Lamkiewicz. Członkowie Zespołu zapoznali się z założeniami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z zadaniami Zespołu Interdyscyplinarnego w świetle przepisów prawa. Następnie wywiązała się dyskusja na temat przyszłości Zespołu i zakresu pracy.

Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny lub osoba potrzebują pomocy, zgłoś się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie do koordynatora Zespołu Interdyscyplinarnego bądź do pracownika socjalnego w celu zweryfikowania zaistniałego problemu rodziny.
Zgłoszenia kierowane do Zespołu Interdyscyplinarnego – Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie mogą być anonimowe.
Każda docierająca do nas informacja będzie sprawdzona.

KONTAKT:
Zespół Interdyscyplinarny
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie
ul. Witosa 9
83-140 Gniew
tel. 58 535-22-17
e-mail: poczta@mgops.gniew.pl