Projekt UE

30.06.2023r.

Trwałość projektu jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług.

 Oferta usług w ramach trwałości projektu.

Gmina Gniew/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie umożliwia skorzystanie z niżej wymienionych usług w związku z zachowaniem trwałości  w projekcie:

 • Usługi opiekuńcze – 2 opiekunki,
 • Usługi specjalistyczne – 1 fizjoterapeuta i 1 psycholog,
 • Klub Seniora w Opaleniu – 25 miejsc w klubie,
 • Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego – 49 sztuk sprzętu.

Usługi te kierowane są do mieszkańców Gminy Gniew, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób niepełnosprawnych.

Osobom zainteresowanym kontynuacją usług, które zgłoszą potrzebę dalszego wsparcia w formie ww. usług, pomoc będzie świadczona przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie, Os. Witosa 9, 83-140 Gniew na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Odpłatność za ww. usługi ustala się według obowiązującej stawki godzinowej, określonej w Uchwale NRXVI/115/19 Rady Miejskiej w Gniewie w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania z dnia
27 Listopada 2019 r.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gniewie pod numerem telefonu: 781-025-262 lub elektronicznie na adres e-mail: poczta@mgops.gniew.pl.

W przypadku wystąpienia popytu na usługę kadra będzie zatrudniona, a tym samym usługa uruchomiona.


 

10.10.2022r.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie realizuje projekt „Usługi Opiekuńcze w Gminie Gniew”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do osób z obszaru gminy Gniew. Celem Projektu jest zwiększenie usług społecznych dla mieszkańców gminy o różnym stopniu niesamodzielności, w tym seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi, osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i ich opiekunów.

Grupa docelowa:

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny, w tym przede wszystkim: seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi, dzieci i młodzież, opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, kandydaci oraz osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej.

Wartość projektu: 495 390,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 445 851,00 zł.

Liczba odbiorców: 40 osób.

W ramach projektu będą realizowane działania takie jak:

– usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania,

-specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,

– animacja środowiskowa,

– klub Seniora w Opaleniu,

-wypożyczalnia sprzętu wspomagającego.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do kontaktu z pracownikiem socjalnym (pokój nr 5) w godzinach pracy M-GOPS w Gniewie Os. Witosa 9.

nr tel. 781-025-262

Dokumenty do pobrania :
Formularz zgłoszeniowy
Karta oceny formularza
Regulamin projektu

Umowa o świadczenie usług
Zaświadczenie o dochodach

Okres realizacji projektu:   01.10.2022 – 30.06.2023


28.10.2022r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie, informuje że nadal trwa nabór osób wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych dla osób starczych i niesamodzielnych.


2.11.2022r.

POMOC W DOMU

Seniorze! Jesteś osobą samotną?

Potrzebujesz pomocy w zrobieniu zakupów, posprzątaniu domu, przygotowaniu posiłku, załatwieniu sprawy w urzędzie, wyjściu na spacer. Skontaktuj się z nami

781-025-262

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do kontaktu z pracownikiem socjalnym w godzinach pracy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie od poniedziałku do piątku.

 


 

15.12.2022r.

Trwa realizacja projektu Usługi opiekuńcze w Gminie Gniew, w ramach którego prowadzone są działania na rzecz osób starszych i potrzebujących. Objęcie wsparciem naszych seniorów oraz uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego możliwe jest dzięki pozyskanemu przez gniewski samorząd dofinansowaniu w wysokości 445 851 zł. Projekt realizowany jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kolory Życia.

Od 21 listopada M-GOPS rozpoczął świadczenie bezpłatnych usług opiekuńczych dla naszych mieszkańców. Obejmują one m.in. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych czy pielęgnację. Opiekę taką świadczą w naszej gminie opiekunki, które na co dzień wspierają łącznie 15 osób. Podopiecznymi są mieszkańcy Gniewu, Kursztyna, Szprudowa, Rakowca, Dąbrówki, Kolonii Ostrowickiej, Półwsi oraz Włosienicy. Docelowo objętych pomocą zostanie łączenie 40 osób, a to za sprawą kolejnego projektu realizowanego na rzecz mieszkańców naszej gminy.

W ostatnim czasie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zakupił także sprzęt ortopedyczny. Specjalistyczne łóżka, materace, wózki, balkoniki oraz kule łokciowe znajdą się na wyposażeniu wypożyczalni, która uruchomiona zostanie w ramach projektu. Z oferty będziemy mogli skorzystać już od stycznia przyszłego roku. Dodatkowo w ramach projektu rozpocznie działalność Klub Seniora w Opaleniu.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 6.2. Usługi Społeczne Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych.


29.12.2022r.

Uwaga!!!

Ruszyło kolejne działanie projektowe.

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU WSPOMAGAJĄCEGO

Dotarły do wypożyczalni sprzęty rehabilitacyjny zakupione na kwotę 50.250 zł, Oczekujemy jeszcze na dotarcie łóżek rehabilitacyjnych. Z urządzeń mogą już skorzystać mieszkańcy, mający problemy zdrowotne, które ułatwiają im oraz ich opiekunom codzienne funkcjonowanie.


 

18.01.2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie

zaprasza do uczestnictwa

w „Klubie Senior w Opaleniu”

przy ul. Czyżewskiego 1

Jeżeli jesteś:

 • mieszkańcem Gminy Gniew,
 • w wieku 60 +,
 • osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
 • chcesz pomóc sobie i innym?

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM „Klubu Senior w Opaleniu ” !!!

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:

 • zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim
 • możliwość korzystania z warsztatów kulinarnych, zajęć sportowych, edukacyjnych, zajęć rękodzieła i wielu innych zajęć
 • możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu swoich pasji i umiejętności, a także w rozwoju ruchu samopomocy na rzecz osób potrzebujących w tym seniorów.

Korzystanie z oferty Klubu Seniora jest bezpłatna.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior w Opaleniu muszą wypełnić formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa i złożyć dokumenty w „Klubie Seniora” w Opaleniu przy ul. Czyżewskiego 1, ( tel.58 535-18-18), lub w M-GOPS Gniew u pacownika. socjalnego pokój nr 5 – tel. 781-025-262

 

Formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa można pobrać:

Osoby, które złożą formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami będą poinformowane telefonicznie lub listownie o wynikach rekrutacji.

,,Klub Seniora” w Opaleniu funkcjonuje od poniedziałku do piątku
w godzinach 11.00-15.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. Przewiduje się również organizację zajęć w godzinach popołudniowych.

 


17.03.2023

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie realizuje projekt „Usługi Opiekuńcze w Gminie Gniew”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu działa już wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Z urządzeń korzystają już mieszkańcy, mający problemy zdrowotne, które ułatwiają im oraz ich opiekunom codzienne funkcjonowanie.

Celem wypożyczalni jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i procesom marginalizacji poprzez umożliwienie szybszego powrotu do aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej.

Sprzęt rehabilitacyjny zakupiono za kwotę 50 260 złotych. Od grudnia ubiegłego roku mieszkańcy miasta i gminy Gniew mają możliwość bezpłatnego wypożyczenia sprzętów. W ofercie są:

 • balkoniki aluminiowe,

 • podpórki czterokołowe,

 • balkoniki rehabilitacyjne trójfunkcyjne,

 • balkoniki ułatwiające chodzenie,

 • wózki inwalidzkie,

 • łóżka rehabilitacyjne,

 • kule łokciowe,

 • krzesła prysznicowe,

 • materace przeciwodleżynowe,

 • podpórki stalowe.

Z wypożyczalni sprzętu można skorzystać zgłaszając się do M-GOPS-u w Gniewie, w godzinach otwarcia ośrodka, do pokoju numer 6.

Zasoby wypożyczalni powiększone są także o sprzęt rehabilitacyjny, pozyskany przez Stowarzyszenie Kolory Życia w ramach projektu „Kolorowe życie seniora”, jaki realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 06.02.02 Integracja społeczna na terenie trzech kociewskich gmin: Gniew, Smętowo Graniczne oraz Subkowy.

Do korzystania z wypożyczalni zapraszamy osoby starsze, z niepełnosprawnościami, z chorobami przewlekłymi, potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.