Aktualności prac zespołu

25 maja 2021 roku w siedzibie M-GOPS w Gniewie odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W spotkaniu uczestniczyło 6 osób. W trakcie spotkania członek Zespołu Angelika Cieszyńska odczytała oraz omówiła sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2020. Następnie Przewodniczący Zespołu pani Sylwia Schwarc powitała nowego członka Zespołu prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tczewie, pana Krzysztofa Kumor. Pan Kumor podpisał oświadczenie o zachowaniu poufności informacji i danych zgodnie z art. 9c ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

14 września 2021 roku odbyło się drugie posiedzenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

W spotkaniu wzięło udział 7 osób. W trakcie spotkania Przewodniczący Zespołu pani Sylwia Schwrac poinformowała członków Zespołu, iż Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Nr 114/21 z dniem 01 września 2021 roku zostały wprowadzone zmiany odnośnie odwołania i powołania obecnych i nowych członków zespołu interdyscyplinarnego. Dotychczasowy pedagog szkolny Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gniewie Pani Małgorzata Chojnacka z dniem 01 września br w została odwołana ze składu członków Zespołu. W jej miejsce Dyrektor ww. placówki nie wydelegował nowego pedagoga szkolnego. W skład Zespołu od 01 września br została powołana Pani Barbara Gacek-Pek pedagog szkolny Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewie. Pani Gacek – Pek. Drugą osobą był asp. szt. Pan Sławomir Rachwał Kierownik Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji w Gniewie, który również z dniem 01 września br został odwołany jako członek zespołu interdyscyplinarnego. Pan Rachwał od sierpnia br nabył uprawnienia do własnego świadczenia emerytalnego. W związku z powyższym Komendant Komisariatu Policji w Gniewie w jego miejsce do Zespołu wydelegował nowego przedstawiciela policji st. asp. Pana Adama Firyna. Następnie na posiedzeniu Zespołu pan Adam Firyn, przedstawiciel Komisariatu Policji w Gniewie, Kierownik Ogniwa Prewencji podpisał oświadczenie o zachowaniu poufności informacji i danych zgodnie z art. 9c ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

17 listopada 2021 roku odbyło się kolejne spotkanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego. W posiedzeniu wzięło udział 10 członków Zespołu spośród 11 członków obecnego składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. W tym dniu Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Gniewie zorganizował wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewie szkolenie pt: „Razem czy osobno? – praktyczne aspekty współpracy służb w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. W szkoleniu uczestniczyli również przedstawiciele systemu oświaty: pedagodzy z terenu miasta i gminy Gniew.

W dniu 01 marca 2022 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W posiedzeniu wzięło udział 10 członków Zespołu spośród 11 członków obecnego składu Zespołu. Podczas spotkania Zastępca Przewodniczącego Zespołu odczytała i omówiła sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2021. Następnie omówiła nachodzące zmiany w sierpniu br dotyczące nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie.

17 maja 2022 roku odbyło się drugie spotkanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
W posiedzeniu wzięło udział 8 członków Zespołu spośród 11 członków obecnego składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Członkowie Zespołu omówili bieżące sprawy.


Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gniewie działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie informuje, iż  wprowadzenie na terenie Polski stanu epidemii nie wstrzymuje udzielania pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie, w tym również dzieciom krzywdzonym. Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego osobom i rodzinom doświadczających przemocy, a także osobom realizującym zadania związane z procedurą „Niebieskie Karty”, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, konieczna stała się jedynie zmiana sposobu i form udzielanej pomocy.

Dostępne formy wsparcia specjalistycznego w czasie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2:

  • konsultacje indywidualne dla osób doznających przemocy w rodzinie – środa od godz. 8.00-11.00 psychoterapeuta
  • konsultacje psychologiczne w przedmiocie uzależnienia i współuzależnienia – psycholog czwartek od godz. 8.00 – 12.00, uzgodnienia pod nr tel. 503 342 088
  • edukacja rodzin doświadczających przemocy w rodzinie w ramach prowadzenia konsultacji indywidualnych i edukacji w przedmiocie pomocy rodzinie doświadczającej przemocy– pedagog sobota od godz. 11.00 do 13.00 uzgodnienia telefoniczne u pracowników socjalnych

 

Jeżeli czujesz, że potrzebujesz specjalistycznego poradnictwa (psycholog, pedagog, psychoterapeuta) nie zwlekaj i zgłoś się o pomoc.

Zgłoszenia dotyczące przemocy domowej można składać elektronicznie pod adresem zi@mgops.gniew.pl, pisemnie zostawiając informację w skrzynce podawczej w M-GOPS (umieszczona na ścianie) lub telefonicznie bezpośrednio do pracownika socjalnego.

Zgłoszenia przyjmowane są również telefonicznie pod numerem: 58 535-22-17, kom. 781-025-232 poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach od 7.30 do 15.30, w środę od 7.30 do 17.00 oraz w piątek od 7.30 do 14.00.

Poza tym wsparcie można uzyskać korzystając ze wskazanych form pomocy:

OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „Niebieska Linia” 800-12-00-02 czynny przez całą dobę

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111

Telefon jest czynny codziennie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu!
Pod numer 116 111 mogą zadzwonić dzieci i młodzież z całej Polski!
W Telefonie Zaufania jesteś anonimowy – nie musisz mówić nam, jak się nazywasz i skąd dzwonisz.
Połączenia z numerem 116 111 są całkowicie bezpłatne.

W ramach projektu Komendy Stołecznej Policji pn. „Efektywna Policja-ochrona ofiar i świadków przemocy” utworzona została bezpłatna aplikacja „Twój Parasol” skierowana do osób doznających przemocy w rodzinie. Aplikację można zainstalować na smartphonie z systemem operacyjnym Android i/lub Ios lub pobrać na stronie www.twojparasol.com.

Aplikacja działa w dwóch trybach – jawnym oraz ukrytym (nawet gdy osoba stosująca przemoc w rodzinie posiada wiedzę o istnieniu aplikacji, nie jest w stanie dotrzeć do niej na smartphonie osoby doznającej przemocy).

W trybie jawnym jest pełnowartościową i funkcjonalną aplikacją pogodową. W trybie ukrytym pozwala użytkownikowi m.in. wysłać „dyskretne” alerty z prośbą o pomoc (do wskazanych przez siebie osób), szybko wybrać połączenie z numerem alarmowym, prowadzić „ukryty notatnik” ze zdjęciami lub nagraniami video, które nie zapisują się w pamięci telefonu ale są wysyłane automatycznie na wskazany przez użytkownika adres e-mail.

Dodatkowo aplikacja umożliwia uzyskanie porad i informacji, na temat instytucji świadczących pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Program wyposażony jest w nawigację, wskazującą położenie użytkownika, który potrzebuje pomocy.

Inne infolinie pomocowe:

  • Centrum Praw Kobiet, tel. 600 070 717 − codziennie w godz. 10.00−16.00, dla osób które znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebują natychmiastowego interwencyjnego wsparcia.
  • Stowarzyszenie Niebieska Linia, tel. 800 120 002 − czynny 24 godziny, dla ofiar przemocy w rodzinie.
  • Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii” IPZ, tel. 22 668 70 00 − codziennie, w godz. 12.00−18.00, dla ofiar przemocy w rodzinie, tel. 800 70 22 22 − czynny 24 godziny, wsparcie dla osób w stanie kryzysu psychicznego.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie informuje, iż w związku z przedłużającą się pandemią koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie odbędą się posiedzenia Grup Roboczych w siedzibie M-GOPS w Gniewie aż do odwołania. Spotkania grup roboczych odbędą się poprzez kontakt telefoniczny – omówienie sytuacji w rodzinie (członkowie gr), kontakt z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy w rodzinie oraz z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie informuje, iż z uwagi  z przedłużającą się pandemią koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w związku z tym pani Bożena Karzyńska będzie pełniła dyżur telefoniczny – konsultacje w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie aż do odwołania.Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie informuje, iż z uwagi z przedłużającą się pandemią koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w związku z tym pani Alicja Grabska będzie pełniła dyżur telefoniczny – konsultacje indywidualne dla osób doznających przemocy w rodzinie aż do odwołania.INFORMACJA

W związku z Ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, decyzjami podjętymi przez rząd, a także w związku z Zarządzeniem Nr 43/2020 z dnia 12 marca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Gniew, w celu minimalizacji możliwości wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV Przewodniczący Zespołu na czas 11 marca do dnia 25 marca br odwołuje posiedzenia Grup Roboczych. O powyższym poinformowano telefonicznie członków Grup Roboczych.

Na podstawie przekazanego polecenia Wojewody Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 roku (wydanego w oparciu o art. 11 ust. 1 2020 roku ustawy z dnia 2 marca 2020 roku) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, decyzjami podjętymi przez rząd, a także w związku z Zarządzeniem Nr 48/20 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 23 marca 2020r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2020 z dnia 12 marca 2020 roku Burmistrza Miasta
i Gminy Gniew w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze swierdzonymi przypadkami koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących na terenie Gminy Gniew w §5 zmienia się treść §9, który otrzymuje nowe brzmienie „Zarządzenie obowiązuje do dnia 10 kwietnia 2020 roku” w związku z tym nie odbędą się posiedzenia Grup Roboczych.

Na podstawie przekazanego polecenia Wojewody Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 roku (wydanego w oparciu o art. 11 ust. 1 2020 roku ustawy z dnia 2 marca 2020 roku) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, decyzjami podjętymi przez rząd, a także w związku z Zarządzeniem Nr 48/20 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 23 marca 2020r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2020 z dnia 12 marca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Gniew w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących na terenie Gminy Gniew w §5 zmienia się treść §9, który otrzymuje nowe brzmienie „Zarządzenie obowiązuje do dnia 10 kwietnia 2020 roku” w związku z tym pani Alicja Grabska będzie pełniła dyżur telefoniczny – konsultacje indywidualne dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Na podstawie przekazanego polecenia Wojewody Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 roku (wydanego w oparciu o art. 11 ust. 1 2020 roku ustawy z dnia 2 marca 2020 roku) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, decyzjami podjętymi przez rząd, a także w związku z Zarządzeniem Nr 48/20 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 23 marca 2020r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2020 z dnia 12 marca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Gniew w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących na terenie Gminy Gniew w §5 zmienia się treść §9, który otrzymuje nowe brzmienie „Zarządzenie obowiązuje do dnia 10 kwietnia 2020 roku” w związku z tym pani Bożena Karzyńska będzie pełniła dyżur telefoniczny – konsultacje indywidualne w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.


W dniu 13 stycznia 2020 roku odbyło się pierwsze posiedzenie członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W spotkaniu wzięły udział 4 osoby w związku z powyższym liczba obecnych na posiedzeniu  nie stanowiła qworum do podejmowania decyzji przez Zespół.


W dniu 31 stycznia 2020 roku odbyło się drugie posiedzenie Zespołu. Uczestniczyło w nim 8 osób. W trakcie posiedzenia członkowie Zespołu w drodze głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki dokonali wyboru Przewodniczącego Zespołu, została nim – pani Sylwia Schwarc, zastępca kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie. Następnie członkowie Zespołu zostali zobowiązani do podpisania oświadczenia o następującej treści: „Oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz że znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym” (treść art. 9c ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010 roku). Podczas posiedzenia omówiono indywidualny przypadek rodziny uwikłanej w przemoc.

Kolejne spotkanie członków Zespołu miało miejsce w dniu 18 lutego br. W spotkaniu Zespołu wzięło udział 8 osób. Członek Zespołu pani Angelika Cieszyńska odczytała „Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2019”. Kolejnym punktem posiedzenia Zespołu był wybór Zastępcy Przewodniczącego Zespołu. W wyniku głosowania jawnego spośród członków Zespołu, Zastępcą Przewodniczącego Zespołu została wybrana pani Angelika Cieszyńska.

Na podstawie przekazanego polecenia Wojewody Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 roku (wydanego w oparciu o art. 11 ust. 1 2020 roku ustawy z dnia 2 marca 2020 roku) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, decyzjami podjętymi przez rząd, a także w związku z Zarządzeniem Nr 48/20 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 23 marca 2020r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2020 z dnia 12 marca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Gniew w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących na terenie Gminy Gniew w §5 zmienia się treść §9, który otrzymuje nowe brzmienie „Zarządzenie obowiązuje do dnia 10 kwietnia 2020


W dniu 03.09.2019 roku odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu. Wzięło w nim udział 8 osób. Zaproszonym gościem była pani Bożena Karzyńska, która kontynuowała omawianie tematyki
z zakresu pracy z osobą stosującą przemoc w rodzinie w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego – metoda Duluth. Członkowie Zespołu pogłębiali swoją wiedzę z zakresu prowadzenia pracy  z osobą stosującą przemoc w rodzinie – szkolenie.

Kolejne posiedzenie Zespołu miało miejsce 03.12.2019 roku. W spotkaniu wzięło udział 9 osób.
W trakcie koordynator Zespołu przedstawiła ilość prowadzonych spraw w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Omówiła indywidualne przypadki rodzin, najczęstsze przyczyny założenia „Niebieskiej Karty”.

04 czerwca br odbyło się drugie posiedzenie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W spotkaniu wzięło udział 7 członków Zespołu.
W trakcie posiedzenia zaproszony gość pedagog pani Bożena Karzyńska przedstawiła i omówiła członkom Zespołu metodę Duluth – pracę z osobą stosującą przemoc w rodzinie w ramach programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Omawiany temat cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony członków Zespołu.


7 marca 2019 roku w siedzibie M-GOPS w Gniewie odbyło się pierwsze spotkanie członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W spotkaniu uczestniczyło 9osób. Podczas posiedzenia Przewodniczący Zespołu Stanisław Lamkiewicz przedstawił sprawozdanie za 2018 rok z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.


OGŁOSZENIE

Od stycznia br do nadal pedagog Bożena Karzyńska prowadzi w siedzibie M-GOPS w Gniewie konsultacje indywidualne orz grupę edukacyjną dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz dla chętnych z zakresu radzenia sobie ze złością oraz na temat zachowań asertywnych w soboty od godz. 10.00 do 12.00.

Konsultacje indywidualne po uprzednim uzgodnieniu z panią Bożeną Karzyńską.

Od stycznia br do nadal psychoterapeuta Alicja Grabska prowadzi w siedzibie M-GOPS w Gniewie konsultacje indywidualne dla osób doznających przemocy w rodzinie w środy od godz. 8.00 do 11.00.

Konsultacje indywidualne po uprzednim uzgodnieniu z panią Alicją Grabską lub koordynatorem Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gniewie Angeliką Cieszyńską tel. 58 535-22-17 wew. 35.

OGŁOSZENIE

Od stycznia br do nadal pedagog Bożena Karzyńska prowadzi w siedzibie M-GOPS w Gniewie konsultacje indywidualne orz grupę edukacyjną dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz dla chętnych z zakresu radzenia sobie ze złością oraz na temat zachowań asertywnych w soboty od godz. 10.00 do 12.00.  Konsultacje indywidualne po uprzednim uzgodnieniu z panią Bożeną Karzyńską.

Od stycznia br do nadal psychoterapeuta Alicja Grabska prowadzi w siedzibie M-GOPS w Gniewie konsultacje indywidualne dla osób doznających przemocy w rodzinie w środy od godz. 8.00 do 11.00.
Konsultacje indywidualne po uprzednim uzgodnieniu z panią Alicją Grabską lub koordynatorem Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gniewie Angeliką Cieszyńską tel. 58 535-22-17 wew. 35.

 


23 lutego 2018 roku w siedzibie M-GOPS w Gniewie odbyło się pierwsze spotkanie członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie. W spotkaniu uczestniczyło 9 osób. Podczas posiedzenia Przewodniczący Zespołu Stanisław Lamkiewicz przedstawił sprawozdanie za 2017 rok z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 


AKTUALNOŚCI POSIEDZEŃ ZESPOŁU

05 lutego 2016 roku w siedzibie M-GOPS w Gniewie odbyło się pierwsze spotkanie członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W spotkaniu uczestniczyło 9 osób. Podczas spotkania Przewodniczący Zespołu Stanisław Lamkiewicz przedstawił sprawozdanie za 2015 rok z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Następnie zapoznał członków Zespołu z ofertą 3-dniowego bezpłatnego szkolenia z tematyki  „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” dla Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych. Szkolenie jest organizowane przez Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.


Dnia 06 maja 2016 roku w trakcie posiedzenia członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego omówili 2 indywidualne przypadki rodzin, w których zaistniał problem przemocy domowej. Następnie Koordynator Zespołu Angelika Cieszyńska przedstawiła dane statystyczne za okres od stycznia do kwietnia 2016 roku uzyskane w ramach procedury „Niebieskie Karty”.OGŁOSZENIE

Od 2016 roku w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem INTERIOS osoby uwikłane w przemoc domową mogą skorzystać z bezpłatnej konsultacji psychologa w ostatnią środę miesiąca.

Od 2016 roku na terenie gminy Gniew można skorzystać z bezpłatnych konsultacji  prawnika. Osoby poszkodowane przestępstwem mają możliwość skorzystania z tej formy pomocy
w każdy czwartek w godzinach 12.00-14.00 w siedzibie M-GOPS
w Gniewie. Na powyższe konsultacje proszę umawiać się za pośrednictwem pracowników socjalnych.

Od stycznia br do nadal pedagog Bożena Karzyńska prowadzi w siedzibie M-GOPS w Gniewie konsultacje indywidualne orz grupę edukacyjną dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz dla chętnych z zakresu radzenia sobie ze złością oraz na temat zachowań asertywnych w soboty od godz. 11.30 do 13.00.


26 maja 2015 roku odbyło się drugie spotkanie Zespołu w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie. W posiedzeniu Zespołu uczestniczyło 7 członków. Na spotkaniu zaprezentowane zostały sprawy, które zaistniały w czasie tego okresu. Przedstawiono łącznie 3 sprawy. Poruszono również tematykę dotyczącą wzywania sprawców przemocy na Komisariat Policji w Gniewie.

Kolejne posiedzenie Zespołu odbyło się 18 września 2015 roku. W spotkaniu uczestniczyło 9 członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Podczas posiedzenia omówiono indywidualny przypadek rodziny uwikłanej w przemoc. Przewodniczący oraz koordynator Zespołu omówili zmiany w aspektach prawnych z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie jakie nastąpiły po 01 lipca 2015 roku.

Ostatnie spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się w dniu 06 listopada 2015 roku. Podczas posiedzenia Przewodniczący Zespołu przedstawił projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy dla Miasta i Gminy Gniew na lata 2016-2020. Członkowie Zespołu wspólnie przedyskutowali i wprowadzili pewne zmiany w ww. projekcie.


Kolejne posiedzenie Zespołu odbyło się 28 sierpnia 2014 roku. W spotkaniu uczestniczyło 6 członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Podczas posiedzenia omówiono indywidualny przypadek rodziny uwikłanej w przemoc oraz dalszą współpracę ze Stowarzyszeniem Pomorskiego Centrum Terapeutyczno – Prawnego INTERIOS z Gdańska, które planuje zapewnić bezpłatną pomoc psychologiczną dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Ostatnie spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się w dniu 28 listopada 2014 roku, którego celem było omówienie spraw rodzin z terenu gminy Gniew, które wymagały interdyscyplinarnej pomocy. Następnie Członkini Zespołu Bożena Liegmann kurator zawodowy dla dorosłych Sądu Rejonowego w Tczewie poinformowała, iż w związku ze zmianą obowiązków służbowych od stycznia 2015 roku rezygnuje z członkostwa w Zespole. Prezes Sądu Marcin Korda wyznacza w jej miejsce Dorotę Kuśnierz kuratora zawodowego dla dorosłych. W spotkaniu wzięło udział 8 członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

27 lutego 2015 roku w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gniewie odbyło się pierwsze spotkanie członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W spotkaniu wzięło udział 8 osób.
W trakcie spotkania Przewodniczący Zespołu Stanisław Lamkiewicz przedstawił sprawozdania za 2014 rok z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy dla Ofiar Przemocy. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego omówił również zaplanowane na 2015 rok działania M-GOPS w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
– grupa edukacyjna dla osób doznających przemocy w rodzinie. Spotkania indywidualne
i grupowe zaplanowano w pierwszym półroczu 2015 roku w każdy poniedziałek od godziny 8.00 do 11.30 w siedzibie M-GOPS w Gniewie.
– kontynuacja grupy edukacyjnej z zakresu programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób używających przemocy w rodzinie. Spotkania indywidualne i grupowe
w pierwszym półroczu 2015 roku odbywają się w każdą sobotę od godziny 11.30
w siedzibie M-GOPS w Gniewie, prowadzi je pedagog Bożena Karzyńska.
W dalszej części spotkania Przewodniczący Zespołu Stanisław Lamkiewicz  przywitał nowego członka Zespołu panią Dorotę Kuśnierz, kuratora zawodowego dla dorosłych Sądu Rejonowego w Tczewie. Następnie Pani Dorota Kuśnierz jak każdy członek zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych została zobowiązana do podpisania oświadczenia
o następującej treści: „Oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz że znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym” (treść art. 9c ust.1 ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010 roku).
Podczas posiedzenia Przewodniczący Zespołu poinformował członków ZI o tym, iż M-GOPS w Gniewie rozpoczął dalszą współpracę ze Stowarzyszeniem Pomorskiego Centrum Terapeutyczno – Prawnego INTERIOS z siedzibą w Gdańsku. Stowarzyszenie to realizuje projekt na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości. Od stycznia br w każdy czwartek od godz. 10.00 do godz. 13.00 bezpłatnych porad prawnych dla osób poszkodowanych przestępstwem udziela pani Izabela Duczyńska. Natomiast od 02 marca br w siedzibie M-GOPS w Gniewie będzie prowadzona terapia indywidualna – psychologiczna dla osób poszkodowanych przestępstwem przez psychologa.

Zdjęcia z posiedzenia Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w lutym 2015 roku

OGŁOSZENIE

Od dnia 07 maja 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku w każdy czwartek od godziny 12.00 do 17.00 udzielane są bezpłatne porady prawne dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i członkom ich rodzin. Jeśli chcesz skorzystać z konsultacji prawnika należy wcześniej zgłosić się do pracownika socjalnego do OPS w celu umówienia się na spotkanie.

W dniu 28.05.2014 roku odbyło się drugie spotkanie członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w trakcie którego omówiono indywidualne przypadki rodzin uwikłanych w problem przemocy.Przewodniczący Zespołu Stanisław Lamkiewicz poinformował, że od dnia 07 maja 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku M-GOPS w Gniewie podjął współpracę ze Stowarzyszeniem Pomorskim Centrum Terapeutyczno-Prawnym INTERIOS z Gdańska. Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne INTERIOS oferuje specjalistyczne formy pomocy: bezpłatne porady prawne świadczone przez adwokatów i radców prawnych; bezpłatne konsultacje psychologiczne; bezpłatna psychoterapia i terapia psychotraumatologiczna; pomoc materialna, m. in.: pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych i wyrobów medycznych w procesie rehabilitacji pokrzywdzonego; pokrywanie kosztów edukacji ogólnokształcącej i zawodowej; okresowe dopłaty do bieżących zobowiązań czynszowych; bony żywnościowe, ubrania, środki czystości i higieny osobistej; finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej związanych z uzyskiwaniem świadczeń, m.in. dojazdów na terapie i konsultacje. Pomoc kierowana jest do osób, które ucierpiały w wyniku: uszkodzenia ciała w bójce, pobicia; wypadku komunikacyjnego; lobbingu, gróźb karalnych, wykorzystywania seksualnego, gwałtu; przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie; kradzieży, rozboju, oszustwa, uszkodzenia mienia; niealimentacji oraz krytycznych warunków materialnych oraz innych. Następnie koordynator Zespołu Angelika Cieszyńska omówiła tematykę z zakresu „Procedury Niebieska Karta – Algorytm funkcjonalny i narzędzia prawne. Nieletni jako sprawca przemocy w rodzinie – algorytm postępowania.

03.09.2013r. odbyło się posiedzenie Zespołu w czasie którego Przewodniczący Stanisław Lamkiewicz poinformował, że od września br w miejsce pani Walentyny Czapskiej powołano Zarządzeniem Nr 90/13 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 12 sierpnia 2013 roku Panią Małgorzatę Chojnacką pracownika Gimnazjum w Gniewie. Pan Lamkiewicz przywitał nowego członka Zespołu. Następnie Pani Chojnacka jak każdy członek zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych została zobowiązana do podpisania oświadczenia o następującej treści: ”Oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz że znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym” ( treść art. 9c ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010 roku). Zaproszonym gościem była pani Bożena Karzyńska, pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gniewie, która omówiła założenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób używających przemocy w rodzinie. Założenia programu to pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację mającą na celu m.in.: uświadomienie sprawcy czym jest przemoc, uzyskanie przez niego świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich, opracowanie „planu bezpieczeństwa zapobiegającemu użyciu siły i przemocy, nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez użycia agresji. Program przewiduje sesje indywidualne i grupowe. Następnie koordynator Angelika Cieszyńska omówiła bieżące sprawy Zespołu.

Dnia 03.12.2013 roku odbyło się kolejne spotkanie członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W trakcie spotkania członkowie Zespołu omówili tematykę nieletniego sprawcy przemocy domowej w świetle obowiązującej procedury Niebieskich Kart.

Dnia 28.02.2014 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Podczas posiedzenia Przewodniczący Zespołu Stanisław Lamkiewicz odczytał „Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2012 rok”. Następnie Przewodniczący Zespołu przedstawił „Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy dla Ofiar Przemocy na podstawie danych statystycznych za 2012 rok”.

OGŁOSZENIE

Pomoc dla osób doznających przemocy w rodzinie

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie informuje, że od marca 2014 roku została utworzona grupa terapeutyczna dla osób doznających przemocy w rodzinie. Spotkania z osobami pokrzywdzonymi odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach 8.30 – 11.30 w siedzibie M-GOPS w Gniewie. Zajęcia indywidualne i grupowe prowadzi specjalista psychoterapeuta Alicja Grabska. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się na konsultacje i grupę terapeutyczną.


Pomoc dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie informuje, że od stycznia 2014 roku został uruchomiony program korekcyjno-edukacyjny dla osób używających przemocy w rodzinie w siedzibie M-GOPS w Gniewie. Konsultacje indywidualne i grupę edukacyjną prowadzi specjalista pedagog Bożena Karzyńska. Grupa edukacyjna odbywa się w każdą sobotę w godzinach 11.30 – 13.00. Zainteresowane osoby zapraszamy na konsultacje indywidualne i grupę edukacyjną.

W dniu 04 czerwca 2013 roku odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu w czasie którego Przewodniczący Stanisław Lamkiewicz przywitał nowego członka Zespołu Kierownika Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji w Gniewie asp. Mirosława Simona. Następnie pan Simon jak każdy członek zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych został zobowiązany do podpisania oświadczenia o następującej treści: ”Oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz że znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym” ( treść art. 9c ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010 roku). Koordynator Angelika Cieszyńska przedstawiła statystykę procedury „Niebieskiej Karty” za okres od stycznia do maja 2013 roku. Pan Stanisław Lamkiewicz poinformował członków Zespołu, że od kwietnia 2013 odbywają się spotkania indywidualne dla osób używających przemocy w rodzinie. Spotkania prowadzi pedagog Bożena Karzyńska w siedzibie M-GOPS w Gniewie. Na spotkania indywidualne należy wcześniej umówić się z panią Bożeną Karzyńską.

OGŁOSZENIE

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie informuje, że od kwietnia 2013 odbywają się spotkania indywidualne dla osób używających przemocy w rodzinie.

Spotkania prowadzi pedagog Bożena Karzyńska w siedzibie M-GOPS w Gniewie.
Na spotkania indywidualne należy wcześniej umówić się z panią Bożeną Karzyńską.

W dniu 05 marca 2013 roku odbyło się posiedzenie Zespołu w czasie którego Przewodniczący Zespołu Stanisław Lamkiewicz odczytał sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2012 rok. W sprawozdaniu zostały przedstawione m. in. dane statystyczne dotyczące realizacji procedury Niebieskiej Karty. Przewodniczący Zespołu poinformował członków Zespołu, że od dnia 04 marca 2013 roku ponownie została utworzona grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie. Zajęcia psychoedukacyjne odbywają się w każdy poniedziałek od godz. 9.00 w siedzibie M-GOPS w Gniewie. Spotkania grupowe i indywidualne prowadzi psychoterapeuta p. Alicja Grabska. Następnie p. Lamkiewicz poinformował członków Zespołu, iż od stycznia 2013 roku w miejsce aspiranta sztabowego Grzegorza Pek powołano Zarządzeniem Nr 11/13 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 16.01.2013r. p. Mirosława Simona.


Ogłoszenie

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie informuje, że od dnia 04 marca 2013 roku ponownie została utworzona grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie. Zajęcia psychoedukacyjne odbywają się w każdy poniedziałek od godz. 9.00 w siedzibie M-GOPS w Gniewie przy ul. Witosa 9. Spotkania grupowe i indywidualne prowadzi psychoterapeuta p. Alicja Grabska.

W lutym 2012 roku odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gniewie. Podczas posiedzenia członkini Zespołu Hanna Wasielewska odczytała „Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2011 roku”.
Następnie Hanna Wasielewska  poinformowała pozostałych członków, że od dnia 02.03.2012 roku do 30.06.2012 roku została utworzona grupa samopomocowa dla ofiar przemocy. Spotkania z osobami doznającymi przemocy odbywają się w każdy piątek od godziny 09.00 w siedzibie M-GOPS w Gniewie. Zajęcia indywidualne i grupowe prowadzi specjalista psychoterapeuta Alicja Grabska. Grupa dla ofiar przemocy została utworzona przy współpracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewie.

W dniu 16 maja 2012 roku miało miejsce drugie spotkanie w trakcie którego koordynator Zespołu omówiła działania dotychczas podejmowane przez gminny zespół interdyscyplinarny. W okresie od marca do maja 2012 roku wpłynęło do Zespołu Interdyscyplinarnego 8 „Niebieskich Kart” założonych przez funkcjonariuszy Policji w związku z podejrzeniem stosowania przemocy psychicznej i fizycznej w rodzinie. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zostały powołane na wniosek pracownika socjalnego przez Zespół Interdyscyplinarny grupy robocze. Grupy Robocze zajęły się pracą z konkretną rodziną, w której wystąpił problem przemocy.Następnie koordynator Zespołu Angelika Cieszyńska omówiła model pracy interdyscyplinarnej z osobami stosującymi przemoc w rodzinie na przykładzie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie realizowanego w Wydziale Interwencji Kryzysowej w Tczewie.

W dniu 06.06.2012 roku odbyło się szkolenie pt:. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie po nowelizacji ustawy”. Szkolenie zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej „Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej
w województwie pomorskim”, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013r. Szkolenie odbyło się w Punkcie Szkoleniowym Europejskiego Funduszu Społecznego w Gniewie, przy ul. Krasickiego 8, cieszyło się ono dużym zainteresowaniem, uczestnikami byli pracownicy socjalni M-GOPS, członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gniewie, policjanci, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagodzy szkolni.

Zdjęcia ze szkolenia pt:. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie po nowelizacji ustawy”

17 września 2012 roku odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu. Tematem posiedzenia było omówienie przez koordynatora Zespołu tematyki pt.: „Praca ze sprawcą przemocy” na podstawie informacji uzyskanych ze szkolenia, w którym wzięła udział ww.  w dniach
04-05.09.2012r. w Kwidzynie. Przedyskutowano również przygotowania Zespołu do Gminnego Święta Profilaktyki na dzień 05.10.2012 roku.

W dniu 05.10.2012 roku Gimnazjum im. gen. Hallera, Dom Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespół Interdyscyplinarny zorganizowali Gminne Święto Profilaktyki pod hasłem „Niech wyjdą z cienia podwórkowe wspomnienia”. Otwarcie Festynu rozpoczął wspólny przemarsz ulicami miasta Gniew do Domu Pomocy Społecznej. Organizatorzy święta zabrali uczniów w świat dawnych gier takich jak cymbergaja, ciupy, klipy, kapsli, chłopaka i klas. Młodzież poznała zasady gier i zabaw, w które grali ich rodzice i dziadkowie. W celu  podkreślenia charakteru święta, uczniowie rysowali plakat przeciw przemocy. W Gminnym Święcie Profilaktyki wzięło udział 200 osób. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem uczestniczyli w Festynie. Na zakończenie Festynu zagrał dla nich zespół Kontakt Bit z Domu Pomocy Społecznej w Gniewie

Dnia 26 października 2012 roku członkini Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gniewie Angelika Cieszyńska i członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewie Teresa Diller komisyjne wybrały 4 najlepsze prace plastyczne pod względem treści profilaktycznych, pomysłowości i estetyki wykonania. Prace zostały wykonane przez uczniów różnych placówek oświatowych w ramach konkursu plastycznego o tematyce przemocy, podczas Gminnego Święta Profilaktyki. Wybrane prace zostaną umieszczone na wystawie w Sali Kameralnej w dniu 28 grudnia 2012 roku podczas sesji Rady Miejskiej.

Kolejne posiedzenie Zespołu odbyło się 05 grudnia 2012 roku. Tematem posiedzenia było omówienie przez koordynatora Zespołu realizacji zadań własnych gminy  wynikających ze znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. dane dotyczące procedury Niebieskiej Karty za okres I-XI 2012 roku. Następnie poinformowano pozostałych członków Zespołu o podjęciu przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie od 12 października do grudnia 2012 roku współpracy z Fundacją „Pomorskie Centrum Psychotraumatologii”. Omówiono zasady współpracy z Fundacją. W trakcie spotkania członkowie Zespołu zapoznali się z nowymi drukami dotyczącymi procedury odbioru dzieci w związku z przemocą w rodzinie. W związku z powyższym członkowie Zespołu ustalili, iż zostaną zweryfikowane dokumenty w tzw. teczce wyjazdowej dla 3 służb, tj. pomocy społecznej, policji, służby zdrowia.

28 grudnia 2012 roku koordynator Zespołu Interdyscyplinarnego w Gniewie Angelika Cieszyńska i członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewie Teresa Dilller przygotowały wystawę prac plastycznych pt:. „Prace dzieci i młodzieży dotyczące problemów zdrowotnych alkoholizmu, Aids, przemocy” w Sali Kameralnej w Gniewie na sesję Rady Miejskiej.

Zdjęcia z wystawy prac plastycznych pt:. „Prace dzieci i młodzieży dotyczące problemów zdrowotnych alkoholizmu, Aids, przemocy”