o Gminnej Komisji

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest organem podejmującym czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Działania wynikają z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2012r poz. 1356 z późniejszymi zmianami).

Do zadań GKRPA należy:

 1. inicjowanie działań, współpraca przy opracowaniu i realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

 2. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu, które powodują rozpad życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w tym: przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach wystąpienia nadużywania alkoholu  powodujących rozpad życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, zakłócanie spokoju lub porządku publicznego;

 3. prowadzenie rozmów interwencyjno – motywacyjnych z osobami, co do których wpłynęły zgłoszenia oraz członkami ich rodzin w celu podejmowania przez nich leczenia współuzależnienia,

 4. kierowanie wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego do biegłego

  a następnie do sądu rejonowego;

 5. prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

 6. wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych, określonej we wniosku przedsiębiorcy o wydanie zezwolenia, i zgodnie z zasadami usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych określonymi w podjętej w tej sprawie Uchwale Rady Miejskiej;

W skład Komisji wchodzą osoby odpowiednio przeszkolone, reprezentujące różne zawody i specjalności niezbędne do skutecznego i kompleksowego zajmowania się szeroko rozumianą profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewie:

Bożena Rutkowska przewodniczący Komisji

Janina Strelau – zastępca przewodniczącego Komisji

Marlena Wasielewska -sekretarz Komisji

Teresa Diller – członek Komisji

Justyna Megger – członek Komisji

Hanna Wasielewska – członek Komisji

Ryszard Kowalski  – członek Komisji

Jarosław Połomski – członek Komisji

Adam Firyn – członek Komisji

Kontakt

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewie

ul. Witosa 9, pok. nr 9

83-140 Gniew

tel. 58 561 21 44  wew. 40

Punkt Informacyjny

 Jeśli picie alkoholu jest problemem dla Ciebie lub kogoś z twoich bliskich, podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby, jesteś uwikłany w przemoc domową, jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika, potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej udzielamy porad i konsultacji w zakresie szeroko rozumianej problematyki uzależnień. Zapraszamy osoby uzależnione i używające szkodliwie (alkoholu, alkoholu i narkotyków, leków, dopalaczy, nikotyny), współuzależnione (partnerzy osób uzależnionych), członków rodzin oraz osoby bliskie, jak również pracowników instytucji pomocowych.

Świadczymy pomoc bezpłatnie i bez skierowania w zakresie poradnictwa poprzez spotkania o charakterze konsultacyjnym i motywacyjnym.

Zadania Punktu Informacyjnego to:

 • Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.
 • Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy.
 • Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii.
 • Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia.
 • Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
 • Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia.
 • Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
 • Gromadzenie i rozpowszechnianie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.
 • Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

 

Zapraszamy do Punktu Informacyjnego w poniedziałki od 15.30 do 17.00

83-140 Gniew, os. Witosa 9, tel.: 58 561 21 44 wew. 40