o Gminnej Komisji

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest organem podejmującym czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Działania wynikają z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2012r poz. 1356 z późniejszymi zmianami).

Do zadań GKRPA należy:

  1. inicjowanie działań, współpraca przy opracowaniu i realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

  2. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu, które powodują rozpad życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w tym: przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach wystąpienia nadużywania alkoholu  powodujących rozpad życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, zakłócanie spokoju lub porządku publicznego;

  3. prowadzenie rozmów interwencyjno – motywacyjnych z osobami, co do których wpłynęły zgłoszenia oraz członkami ich rodzin w celu podejmowania przez nich leczenia współuzależnienia,

  4. kierowanie wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego do biegłego

    a następnie do sądu rejonowego;

  5. prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

  6. wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych, określonej we wniosku przedsiębiorcy o wydanie zezwolenia, i zgodnie z zasadami usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych określonymi w podjętej w tej sprawie Uchwale Rady Miejskiej;

W skład Komisji wchodzą osoby odpowiednio przeszkolone, reprezentujące różne zawody i specjalności niezbędne do skutecznego i kompleksowego zajmowania się szeroko rozumianą profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewie:

Bożena Rutkowska przewodniczący Komisji

Janina Strelau – zastępca przewodniczącego Komisji

Marlena Wasielewska -sekretarz Komisji

Teresa Diller – członek Komisji

Justyna Megger – członek Komisji

Hanna Wasielewska – członek Komisji

Ryszard Kowalski  – członek Komisji

Jarosław Połomski – członek Komisji

Adam Firyn – członek Komisji

Kontakt

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewie

ul. Witosa 9, pok. nr 9

83-140 Gniew

tel. 58 561 21 44  wew. 40