Nabór na stanowisko edukacji i promocji zdrowia

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko edukacji i promocji zdrowia

Nazwa i adres jednostki:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Os. Witosa 9, 83-140 Gniew

Określenie stanowiska:

Stanowisko ds. edukacji i promocji zdrowia

Rodzaj zatrudnienia:

Umowa cywilnoprawna (zlecenie) – w ramach świadczenia usług w zakresie edukacji i promocji zdrowia dla nadużywających i uzależnionych od alkoholu i osób funkcjonujących w rodzinach z problemem alkoholowych  w ramach zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na lata 2024-2025. – Punkt Informacyjno – Konsultacyjny.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie wyższe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania w pełni z praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i/lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • uprawnienia do prowadzenia programu dla sprawców przemocy wg Modelu Duluth;
 • minimum 2 letnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi oraz znajomość zagadnień związanych z problemem uzależnień;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • predyspozycje: odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność, cierpliwość.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • prowadzenie działalności edukacyjnej i promocji zdrowia dla osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu, wsparcie dla osób współuzależnionych;
 • prowadzenie maratonu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu;
 • prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu i ich rodzin poprzez edukację i integrację społeczną;
 • terminowe, rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków;
 • stała współpraca z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gniewie, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewie, Zespołem Interdyscyplinarnym w Gniewie;
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • umowa cywilnoprawna obowiązująca od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. – szacunkowa liczba godzin do zrealizowania wynosi: 125 godzin z zastrzeżeniem, iż faktyczna liczba zleconych godzin może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb środowiska lokalnego w zakresie tej formy pomocy.
 • miejsce wykonywania zlecenia: siedziba Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie, Os. Witosa 9, 83-140 Gniew;
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny;
 • życiorys – Curriculum Vitae;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom) poświadczone za zgodność z oryginałem;
 • kserokopie certyfikatów specjalistycznych oraz zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach i innych formach rozwojowych poświadczone za zgodność z oryginałem;
 • załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – oświadczenia kandydata o:

– pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

– niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne     przestępstwo skarbowe;

– stanie zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;

– wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 1. w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie – pok. nr 3;
 2. pocztą na adres Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. edukacji i promocji zdrowia” w  nieprzekraczalnym terminie do 29 grudnia 2023 r. do godziny 12.00.  Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata oraz odwołania konkursu.
 4. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie, na stronie internetowej https://www.mgops.gniew.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, Os. Witosa 9, 83-140 Gniew.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu: 58 535-22-17

Kierownik M-GOPS Gniew

Sylwia Schwarc

 pliki do pobrania:

stanowisko ds edukacji i promocji zdrowia

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze – oświadczenia


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że: administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Os. Witosa 9, 83-140 Gniew, reprezentowany przez Kierownika Panią Sylwię Schwarc. Inspektorem Ochrony Danych w M-GOPS Gniew jest Pani Judyta Koszczyńska., tel. 58 535 22 17 e-mail: poczta @mgops.gniew.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy zlecenia, i w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy zlecenia/o dzieło/o praktyki/o wolontariat. Fakt niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości nawiązania współpracy.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.