Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Nabór z dnia 2 kwietnia 2024 r. na stanowisko urzędnicze:

 od starszego referenta do inspektora ds. świadczeń

w Zespole Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: od starszego referenta do inspektora ds. świadczeń w Zespole Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, wpłynęło siedem ofert aplikacyjnych. Sześć ofert spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Do następnego etapu naboru zakwalifikowane zostały następujące osoby: 

Lp. Imię i nazwisko Miejscowość
1. Magdalena Witting Gniew
2. Marcela Birna Gniew
3. Anna Gross-Brzeska Kulice
4. Ewa Wałęga Gniew
5. Wioletta Kegel Kwidzyn
6. Katarzyna Szumal Polskie Gronowo

  

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie

Sylwia Schwarc

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

 

Gniew, dnia 18 kwietnia 2024 r.

Program Wspierania Rodziny – Ankiety

W związku z koniecznością opracowania Programu Wspierania Rodziny na lata 2025-2027 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Gniew o wypełnienie jednej z poniżej zamieszczonych ankiet dotyczących problemów i kwestii społecznych w aspekcie wsparcia rodziny. Ankiety są całkowicie anonimowe, skierowane  do osób dorosłych oraz uczniów szkół z terenu gminy Gniew a zebrane dane posłużą do badań związanych ze wspomnianym Programem.

W celu wypełnienia ankiety proszę otworzyć jeden z poniższych linków i po zaznaczeniu wybranych odpowiedzi kliknąć opcję WYŚlIJ.

Bardzo dziękujemy za współpracę.

Mieszkańcy:
http://badania.corigo.pl/ankieta/1171527/gniew-ankieta-dla-mieszkancow-wspieranie-rodziny.html

Uczniowie:
http://badania.corigo.pl/ankieta/1171530/gniew-ankieta-dla-uczniow-wspieranie-rodziny.html

Nabór na stanowisko urzędnicze w Zespole Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego 

 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

z dnia 2 kwietnia 2024 r.

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie  ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

od starszego referenta do inspektora ds. świadczeń

w Zespole Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  Więcej „Nabór na stanowisko urzędnicze w Zespole Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego „

UWAGA

Informacja !

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie w dniu 29 marca 2024 r. (piątek) czynny będzie

od 730 do 1200.

Protokół z konsultacji społecznych i z organizacjami pozarządowymi

Protokół z konsultacji społecznych i z organizacjami pozarządowymi, dotyczący Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Gniew na lata 2024-2030.

Konsultacje do Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej zostały przeprowadzone w formie kontaktu osobistego oraz zdalnego, poprzez przesłanie uwag, opinii na adres e-mail: zi@mgops.gniew.pl w terminie od 05.02.2024r do 13.02.2024r.

W trakcie trwania konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi, opinie i propozycje od organizacji pozarządowych do Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Gniew na lata 2024-2030.

Na tym konsultację zakończono.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla gminy Gniew na lata 2024-2030 rok”.

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla gminy Gniew na lata 2024-2030 rok”.
Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie miasta i gminy Gniew na temat ww. programu oraz konsultacji społecznych. Program jest podstawowym dokumentem wskazującym kierunki działań w zakresie profilaktyki, rozwiązywania problemów przemocy domowej oraz przeciwdziałania przemocy domowej w gminie Gniew.
Konsultacje odbędą się 13.02.2024 roku o godz. 15.00 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, pok. nr 9 oraz mogą odbyć się za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: zi@mgops.gniew.pl
Konsultacje, o których mowa polegać będą na wyrażaniu opinii lub uwag w sprawie cytowanego wyżej programu. Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie do 30 dni od dnia ich zakończenia, na stronie internetowej M-GOPS w Gniewie, a także poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie, Osiedle Witosa 9.
Do ogłoszenia zostaje załączony projekt uchwały „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz

konsultacje GPPPD Gniew

Projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy

Krajowy sztab ratownictwa społecznej sieci ratunkowej

kontakt sr2KRAJOWY SZTAB RATOWNICTWA SPOŁECZNEJ SIECI RATUNKOWEJ

 

Przedstawiamy Państwu propozycję zapewnienia bezpłatnego korzystania z Przycisku Sieci Życia® wszystkim mieszkańcom z Państwa terenu (bez względu na wiek i sytuację materialną).
W zamian prosimy o niewielkie wsparcie (do uzgodnienia: np. 2 tysiące złotych rocznie).
Natomiast całkowity miesięczny koszt utrzymania w Sieci Życia®, należącego do gminy urządzenia zakupionego w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów wynosi 10 zł, a wraz z kartą SIM 12 zł. Całkowity koszt tzw. „opaski bezpieczeństwa SOS” lub innego podobnego urządzenia przekazanego przez nas na własność wynosi w zależności od modelu od ok. 20 dolarów USA do ok. 200 – 400 zł.
Przycisk Sieci Życia® zapewnia możliwość natychmiastowego, automatycznego wysłania sygnału wezwania pomocy w sytuacji wymagającej jej udzielenia (np. zasłabnięcie lub napad), gdy dana osoba nie jest w stanie zadzwonić i powiedzieć co i komu się stało. Skorzystanie z naszej propozycji niewątpliwie przyczyni się do likwidacji wśród mieszkańców odczucia bezradności w sytuacji zagrożenia życia, a także do uświadomienia, że lokalnym władzom zależy na poprawie ich bezpieczeństwa i komfortu życia. Przycisk Sieci Życia® można ustawić w telefonie, zarówno stacjonarnym jak i komórkowym, i nie trzeba wówczas ponosić żadnych dodatkowych kosztów.

kliknij tu: żeby zobacz szczegóły

Dodatek osłonowy 2.0

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie informuje, iż w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. przywrócono dodatek osłonowy, realizowany ostatnio w 2022r.

Celem świadczenia jest częściowa rekompensata wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego, wysokiego poziomu inflacji i związanego z tym wzrostem cen towarów i usług.

Osoby uprawnione

O dodatek osłonowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym. Istotne jest jedynie kryterium dochodowe.

Świadczenie przysługuje za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie przysługuje temu, kto pierwszy złoży wniosek.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Gospodarstwo domowe tworzy osoba składająca wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo osoba składająca wniosek o przyznanie dodatku osłonowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek przysługuje gospodarstwom:

Więcej „Dodatek osłonowy 2.0”

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzednicze


Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 10/2023 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie z dnia 7.12.2023 r. informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze do zatrudnienia na stanowisku:
Kierownika Klubu „Senior +”

wybrana została Pani Judyta Koszczyńska zam. w Widlicach

Uzasadnienie wyboru:
Pani Judyta Koszczyńska spełniła wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej Komisja pozytywnie oceniła   kwalifikacje i kompetentność kandydatki pozwalające na prawidłowe wykonywanie obowiązków na obsadzanym stanowisku. Komisja Konkursowa wybrała kandydaturę Pani Judyty Koszczyńskiej do zatrudnienia na stanowisku – Kierownika Klubu „Senior +”.

Z-CA KIEROWNIKA
Miejsko – Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gniewie
Anna Sosik