Nabór na stanowisko urzędnicze w Zespole Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego 

 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

z dnia 2 kwietnia 2024 r.

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie  ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

od starszego referenta do inspektora ds. świadczeń

w Zespole Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego 

Nazwa i adres jednostki:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Os. Witosa 9, 83-140 Gniew

Określenie stanowiska:

Od młodszego referenta do inspektora ds. świadczeń

Rodzaj zatrudnienia:

Umowa o pracę w wymiarze 1 etatu, w systemie równoważnego czasu pracy.

Pierwsza umowa na czas określony.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej 3 letni staż pracy;
 • nieposzlakowana opinia;
 • obsługa urządzeń biurowych;
 • znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office;

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • predyspozycje: umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, systematyczność, solidność, punktualność, odpowiedzialność, rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań, dokładność, umiejętności analityczne; umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i stresowych, pracowitość;
 • doświadczenie w sferze administracyjnej pomocy społecznej;
 • umiejętność planowania o organizowania pracy;
 • zdolność samodzielnej realizacji powierzonych zadań, w szczególności zadań wykonywanych na stanowisku określonych w pkt. 3;
 • znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawnych z zakresu:

– ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach  rodzinnych oraz aktów wykonawczych do wymienionej ustawy;

– ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz aktów wykonawczych do wymienionej ustawy;

– ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz aktów wykonawczych do wymienionej ustawy;

– ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz aktów wykonawczych do wymienionej ustawy;

– ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • realizacja ustaw i rozporządzeń: ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
 • udzielanie informacji klientom Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie o ich prawach w zakresie ww. ustaw;
 • przyjmowanie wniosków w sprawie realizacji ww. ustaw;
 • przygotowanie przyjętych wniosków z zakresu świadczeń do realizacji;
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych;
 • sporządzanie list wypłat przyznanych świadczeń;
 • prowadzenie teczek osobowych osób upoważnionych do pobierania świadczeń;
 • ewidencjonowanie osób uprawnionych do świadczeń;
 • obsługa oprogramowania komputerowego z zakresu ww. ustaw oraz programu PŁATNIK;
 • sporządzanie analiz, zapotrzebowań, sprawozdawczości z zakresu udzielanych świadczeń;
 • podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych (przeprowadzanie wywiadu alimentacyjnego i odbieranie oświadczenia majątkowego);
 • ścisła współpraca z organami (w szczególności: sądowymi, Urzędami Pracy, Starostwami Powiatowymi, Ośrodkami pomocy i innymi) w sprawach postępowania wobec dłużników alimentacyjnych;
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez Kierownika Zespołu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • praca w wymiarze 1/1 etatu,
 • miejsce pracy: siedziba M-GOPS w Gniewie, Os. Witosa 9, 83-140 Gniew,
 • pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony sześć miesięcy,
 • możliwe zatrudnienie od maja 2024 r.
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem;
 • Curriculum Vitae opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowiący załącznik nr  1 do niniejszego ogłoszenia opatrzony własnoręcznym podpisem;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;
 • kserokopie certyfikatów specjalistycznych oraz zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach i innych formach rozwojowych;
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, itp.) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;
 • załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia – oświadczenia kandydata o:

– pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

– niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne     przestępstwo skarbowe;

– wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji;

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 1. w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie – pok. nr 3;
 2. pocztą na adres Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. świadczeń” w  nieprzekraczalnym terminie do 17 kwietnia 2024 r. do godziny 15.00.  Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata oraz odwołania konkursu.
 5. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie, na stronie internetowej https://www.mgops.gniew.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, Os. Witosa 9, 83-140 Gniew.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu: 58 535-22-17

Z-ca Kierownika M-GOPS Gniew
Anna Sosik

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest wyższy niż 6%.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że: administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Os. Witosa 9, 83-140 Gniew, reprezentowany przez Kierownika Panią Sylwię Schwarc. Inspektorem Ochrony Danych w M-GOPS Gniew jest Pani Judyta Koszczyńska., tel. 58 535 22 17 e-mail: poczta @mgops.gniew.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy zlecenia, i w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy zlecenia/o dzieło/o praktyki/o wolontariat. Fakt niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości nawiązania współpracy.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze oświadczenia