Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących opracowywanego projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gniew na rok 2020”.

Pomoc bezdomnym w okresie jesienno-zimowym

W okresie jesienno-zimowym jak co roku wszystkie osoby bezdomne przebywające na terenie gminy Gniew są objęte monitoringiem ze strony policji i pracowników pomocy społecznej. Większość osób bezdomnych ma zapewnione miejsce w schroniskach.
Informacje na temat miejsc mogących natychmiast przyjąć bezdomnych znajduje się w M-GOPS i policji.
Najbliższa ogrzewalnia znajduje się w Nowem, ul. Tylna 12, czynna od 19.00 – 7.00. W Tczewie, ul. Orzeszkowej 6, czynna całodobowo w okresie zimowym.

Pomocy bezdomnym udzielają także następujące placówki:

Schronisko dla osób bezdomnych, Smętowo, ul. Ogrodowa 1, tel. 58 561 90 32
Schronisko dla osób bezdomnych, Malbork, ul. Rolnicza 1, tel.55 273 40 65
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia, Nowy Staw, ul. Mickiewicza 32 , tel. 510 262 507
Schronisko Stowarzyszenia na rzecz bezdomnych AGAPE, Szawałd 16, tel. 510 262 494
Schronisko Stowarzyszenia na rzecz bezdomnych AGAPE, Borowy Młyn, tel. 55 277 42 88
Schronisko Stowarzyszenia na rzecz bezdomnych AGAPE, Sztum, tel. 55 277 78 07
Gdańska Fundacja Kultury Chrześcijańskiej, Gdańsk-Orunia, ul. Równa 14, tel. 58 309 00 18
Schronisko Stowarzyszenia na rzecz bezdomnych PANAKEJA, Wiślinka, ul. Piaskowa 9, tel. 58 355 40 19
Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne ”PROMETEUSZ”, Gdańsk, ul. Sucharskiego 1, tel. 58 721 53 77
Ogrzewalnia przy dworcu PKP w Gdańsku, ul. Podwale Grodzkie, tel. 58 343 28 37.

Bezdomni którzy chcą skorzystać z noclegowni poza terenem Tczewa mogą się zwrócić do MOPS lub policji po tzw. bilet kredytowany.

Darmowe szkolenia

M-GOPS w Gniewie we współpracy z Bankiem Żywności organizuje szkolenie dla osób korzystających z pomocy rzeczowej w formie żywności. Zaplanowano dwa szkolenia o tematyce:
Budżet domowy, który odbędzie się w dniu: 5.11.2019 roku o godzinie 9:00
Wyżej wymienione szkolenia odbędą się w siedzibie M-GOPS przy ulicy Krasickiego 8.
Zapraszamy chętne osoby.

Rodziny wspierające

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających

Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.).

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw.

Więcej „Rodziny wspierające”

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

O przedmiotowe świadczenie mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji, zwanym dalej „osobami uprawnionymi”. Więcej „Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji”

Ogłoszenie konkursu ofert na realizacje zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłasza konkurs ofert na realizacje zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Gniew na 2019 rok.

WNIOSKI O KRD

Wydawanie i przyjmowanie wniosków – Karty Dużej Rodziny – Pokój nr 8

poniedziałek – wtorek od 8:00 do 14:00

środa od 10:30 do 16:00

czwartek od 8:00 do 14:00

piątek od 8:00 do 13:00

PRZERWA od 10:00 do 10:30