Zaproszenie na konsultacje

W związku z Zarządzeniem Nr 177/23 Burmistrza Miasta i gminy Gniew z dnia 20 lipca 2023r w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Gniew na 2024 rok zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na konsultacje dotyczace projektu budżetu na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na lata 2024-2025.

Konsultacje odbędą się 13 września 2023r o godz. 15.00 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, Osiedle Witosa 9, pok. nr 9.

 

Otwarty nabór partnera

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru:
Działanie 5.11. Aktywne włączenie społeczne
programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027
o nr FEPM.05.11-IZ.00-001/23

Zgodnie z art.39 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, Gmina Gniew, Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie, Oś. Witosa 9, 83-140 Gniew ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach, Działania 5.11 Aktywna Integracja

Ogłoszenie do pobrania:

Nabór na partnera – Gmina Gniew

Informacja dotycząca stypendiów szkolnych na rok szkolny 2023/2024

Informujmy, że wnioski o stypendia szkolne można pobierać w pokoju nr 8 w poniedziałek-wtorek-czwartek w godz 7.30-15.30 , środa 7.30- 17.00 piątek 7.30-14.00
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, Oś. Witosa 9

Wnioski należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, ul. Witosa 9, pokój nr 8. od dnia: 01 września do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października danego roku szkolnego. W celu złożenia wniosku należy uprzednio umówić się telefonicznie z pracownikiem Ośrodka na dzień i godzinę.

Kryteria, które należy spełnić, aby otrzymać stypendium szkolne:

  • miesięczny dochód na członka rodziny nie może przekroczyć 600,00 zł netto, oraz w rodzinie zaistnieć musi przynajmniej jedna z przesłanek: bezrobocie, niepełnosprawność, wielodzietność, rodzina niepełna, ciężka lub długotrwała choroba, alkoholizm lub narkomania, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo -wychowawczych.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie miasta i gminy Gniew, od klasy I szkoły podstawowej do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. Więcej „Informacja dotycząca stypendiów szkolnych na rok szkolny 2023/2024”


Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki Śp. Karoliny Czerwińskiej, wieloletniego pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie. Rodzinie, Bliskim, Przyjaciołom zmarłej pragniemy przekazać słowa współczucia i pamięci, które zawsze pozostaną blisko naszych serc. Najszczersze kondolencje składają koleżanki i koledzy z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…” — ks. Jan Twardowski

Rozeznanie cenowe rynku

Rozeznanie cenowe rynku z dnia 16 sierpnia 2023 r. –
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie

W ramach rozeznania cenowego rynku Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia:
„Zakup i dostawa węgla kamiennego eko-groszek”

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa węgla kamiennego eko-groszek – wartość energetyczna 23 000-25 000 kJ w ilości 38-42 ton (w zależności od ceny) do budynku byłej szkoły w Rakowcu i Ostrowitem. Dostawy przewiduje się w okresie od 15 września do 31 grudnia 2023r.

Więcej „Rozeznanie cenowe rynku”

Uwaga

OSTATECZNY TERMIN WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

ODBĘDZIE SIĘ:

DNIA 24.07.2023rOD GODZ.  8.30-14.00

Nabór na stanowisko Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie poszukuje osób pragnących uzyskać dodatkowe zatrudnienie na stanowisku:
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w wymiarze 50 godzin miesięcznie

Wymagania niezbędne:

1)  osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta,
2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
3) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Więcej „Nabór na stanowisko Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

Informacja o wyniku naboru na stanowisko psychoterapeuta w M-GOPS w Gniewie

Informacja o wyniku naboru na stanowisko psychoterapeuta w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór w dniu 05.06.2023 roku na stanowisko psychoterapeuta wybrana została

Pani Alicja Grabska zam. Tczew. 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Alicja Grabska w optymalnym stopniu spełnia wymagania przedstawione  w ogłoszeniu o naborze. Kandydatkę cechuje długoletnie doświadczenie w pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie, osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi. Zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna dają znaczną gwarancję prawidłowego wykonywania powierzonych zadań.

Nabór na stanowisko psychoterapeuty w M-GOPS w Gniewie

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie

ogłasza nabór na stanowisko psychoterapeuty
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

praca na podstawie umowy cywilnoprawnej

na okres od lipca do grudnia 2023r. (57 godzin)

Świadczenie usług z zakresu pomocy psychoterapeutycznej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu w ramach zadań Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie na rok 2023. Więcej „Nabór na stanowisko psychoterapeuty w M-GOPS w Gniewie”

Zaproszenie na szkolenia z Banku Żywności

Bank Żywności w Tczewie będzie przeprowadzał szkolenia w dniu 12.06.2023 r. w M- GOPS Gniew, osiedle Witosa 9 w ramach programu POPŻ 2021 PLUS .

Temat szkoleń to: ekonomiczne.

Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej, Gniew ul. Krasickiego 8, od godziny 9:00.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.