Rozeznanie cenowe rynku

Rozeznanie cenowe rynku z dnia 16 sierpnia 2023 r. –
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie

W ramach rozeznania cenowego rynku Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia:
„Zakup i dostawa węgla kamiennego eko-groszek”

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa węgla kamiennego eko-groszek – wartość energetyczna 23 000-25 000 kJ w ilości 38-42 ton (w zależności od ceny) do budynku byłej szkoły w Rakowcu i Ostrowitem. Dostawy przewiduje się w okresie od 15 września do 31 grudnia 2023r.

 1. Kod CPV: 09111100-1 Dostawa opału tj. eko-groszku dla potrzeb Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie

 2. Termin realizacji zamówienia: od 15 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

 1. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz.

 1. Oferta powinna zawierać:

 • dane teleadresowe oferenta,

 • data sporządzenia i data ważności oferty,

 • wartość przedmiotu zamówienia netto i brutto,

 • oświadczenie potwierdzające spełnianie okoliczności, o których mowa w pkt. I,

 1. Ofertę należy przesłać:

Pocztą lub osobiście na adres:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie, Osiedle Witosa 9, 83-140 Gniew

Elektronicznie na adres:

poczta@mgops.gniew.pl

do dnia 28 sierpnia 2023 r. do godz. 13.00 .

 1. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:

Magdalena Szumaltel.: 58 535 22 17

 1. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). Ma ono wyłącznie na celu rozeznanie cenowe rynku oraz wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.