Nabór na stanowisko psychoterapeuty w M-GOPS w Gniewie

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie

ogłasza nabór na stanowisko psychoterapeuty
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

praca na podstawie umowy cywilnoprawnej

na okres od lipca do grudnia 2023r. (57 godzin)

Świadczenie usług z zakresu pomocy psychoterapeutycznej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu w ramach zadań Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie na rok 2023.

I. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.

 2. Wykształcenie wyższe oraz certyfikat specjalisty terapii uzależnień i współuzależnienia.

 3. Minimum 2 letnie doświadczenie na stanowisku psychoterapeuty, przede wszystkim
  w zakresie pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie, osobom uzależnionym
  i współuzależnionym.

 4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i/lub umyślnie przestępstwa skarbowe.

 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz do  korzystania w pełni z praw publicznych.

 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie porad, konsultacji i diagnozy psychologicznej dla osób doznających przemocy w rodzinie, uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych.

 2. Realizacja terapii indywidualnej dla osób doznających przemocy w rodzinie, uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych.

 3. Motywowanie i informowanie o możliwościach podjęcia leczenia i terapii osób doznających przemocy w rodzinie, uzależnionych i współuzależnionych.

 4. Stała współpraca z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocyw Rodzinie, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gniewie oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewie.

III. Wymagane dokumenty:

 1. CV, list motywacyjny.
 2. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe – poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 3. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 4. Oświadczenie kandydata, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – opatrzone własnoręcznym podpisem.Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Osiedle Witosa 9, 83-140 Gniew do dnia 20.06.2023r. (włącznie), do godz. 15.00, decyduje data wpływu do M-GOPS w Gniewie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko – Psychoterapeuty”, dostarczone osobiście – pok. nr 3 lub pocztą na adres M-GOPS w Gniewie.

Oferty osób, które wpłyną do M-GOPS w Gniewie po ww. terminie oraz te, które nie będą zawierać wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie: www.mgops.gniew.pl

w Biuletynie Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie

https://mgopsgniew.bip.gov.pl

oraz na tablicy ogłoszeń ww. ośrodka.

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. Praca na podstawie umowy cywilnoprawnej.

2. Miejsce pracy – siedziba M-GOPS w Gniewie, Osiedle Witosa 9, 83-140 Gniew.
3. Możliwe zatrudnienie od lipca 2023 roku – 57 godz. (średnio 3 godz w tygodniu)