Informacja dotycząca stypendiów szkolnych na rok szkolny 2023/2024

Informujmy, że wnioski o stypendia szkolne można pobierać w pokoju nr 8 w poniedziałek-wtorek-czwartek w godz 7.30-15.30 , środa 7.30- 17.00 piątek 7.30-14.00
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, Oś. Witosa 9

Wnioski należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, ul. Witosa 9, pokój nr 8. od dnia: 01 września do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października danego roku szkolnego. W celu złożenia wniosku należy uprzednio umówić się telefonicznie z pracownikiem Ośrodka na dzień i godzinę.

Kryteria, które należy spełnić, aby otrzymać stypendium szkolne:

  • miesięczny dochód na członka rodziny nie może przekroczyć 600,00 zł netto, oraz w rodzinie zaistnieć musi przynajmniej jedna z przesłanek: bezrobocie, niepełnosprawność, wielodzietność, rodzina niepełna, ciężka lub długotrwała choroba, alkoholizm lub narkomania, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo -wychowawczych.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie miasta i gminy Gniew, od klasy I szkoły podstawowej do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez zwrot uprzednio poniesionych i odpowiednio udokumentowanych wydatków tj. po przedstawieniu oryginalnych faktur lub rachunków (wystawionych imiennie na rodzica) – potwierdzających poniesione wydatki, wystawionych nie wcześniej niż dnia 1 lipca 2023 r.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów. W przypadku uzyskiwania dochodów:

1) umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło – zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

2) emerytura lub renta – odcinek emerytury (renty) za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

3) pobieranie lub płacenie alimentów – wyrok sądu i odcinek przekazu pocztowego (wyciągu bankowego),

4 ) świadczenia rodzinne – kopia decyzji.

5) działalność gospodarcza – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rodzaju prowadzonej działalności (ryczałt czy zasady ogólne)

6) gospodarstwo rolne – nakaz płatniczy za 2022 r. oraz zaświadczenie z Urzędu Gminy o liczbie posiadanych hektarów przeliczeniowych

7) Powiatowy Urząd Pracy – zaświadczenie lub decyzja o wpisie do rejestru osób bezrobotnych i wysokości otrzymywanego zasiłku,

8) wykonywanie pracy dorywczej – oświadczenie o osiągniętych dochodach z pracy dorywczej za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

 Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, pod  nr telefonu (58) 535 22 17