Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: psychoterapeuta

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: psychoterapeuta

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

praca na podstawie umowy cywilnoprawnej

na okres od września do grudnia 2020 r. – 3 godziny tygodniowo.

Świadczenie usług z zakresu pomocy psychoterapeutycznej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu w ramach zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na rok 2020.

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie,

 2. Wykształcenie wyższe oraz certyfikat specjalisty terapii uzależnień i współuzależnienia,

 3. Minimum 2 letnie doświadczenie na stanowisku psychoterapeuty, przede wszystkim w zakresie pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie, osobom uzależnionym i współuzależnionym,

 4. Brak karalności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 5. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych.

 1. Zakres zadań
 • prowadzenie porad, konsultacji i diagnozy psychologicznej dla osób doznających przemocy w rodzinie, uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych,

 • realizacja terapii indywidualnej dla osób doznających przemocy w rodzinie, uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych,

 • motywowanie i informowanie o możliwościach podjęcia leczenia i terapii osób doznających przemocy w rodzinie, uzależnionych i współuzależnionych,

 • stała współpraca z Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewie, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gniewie oraz Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 1. Wymagane dokumenty:
 1. CV, list motywacyjny,
 2. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,

 3. Oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślne,

 4. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

 5. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”,

 6. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
 1. Termin do: 11.09.2020 r.
 2. Miejsce: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie, Osiedle Witosa 9, 83-140 Gniew, pok. 1. z oznaczeniem oferty „Nabór- psychoterapeuta.

 3. Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane – liczy się data wpływu.

 4. Wyniki rekrutacji zostaną umieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 535 22 17 wew. 36.