Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: terapeuta ds. uzależnień

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: terapeuta ds. uzależnień w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

praca na podstawie umowy cywilnoprawnej

na okres od października 2020 r. do grudnia 2020 r. ( 80 godzin )

Świadczenie usług z zakresu pomocy terapeutycznej dla osób osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar przemocy dla Miasta i Gmin Gniew na rok 2020.

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie

 2. Wykształcenie minimum średnie

 3. Minimum 2 letnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi,

 4. Brak karalności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 5. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych.

 1. Zakres zadań
 • prowadzenie konsultacji indywidualnych i spotkań dla osób stosujących przemoc w rodzinie w celu uświadomienia i rozpoznania związku pomiędzy nadużywaniem alkoholu a pojawiającą się agresją

 • prowadzenie grupowych zajęć edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w celu uświadomienia i rozpoznania związku pomiędzy nadużywaniem alkoholu a pojawiającą się agresją

 • uświadamianie sprawców przemocy o nowych konstruktywnych zachowaniach powstrzymywania się od nadużywania alkoholu

 • motywowanie do własnej odpowiedzialności za stosowane czyny i zachowania

 • stała współpraca z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gniewie oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewie,

 1. Wymagane dokumenty:
 1. CV, list motywacyjny,
 2. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
 3. Oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślne,
 4. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/ z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”, Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych” (Dz. U. z 2019 poz. 1781),”
 6. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

IV. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Termin do: 30.09.2020 r.
 2. Miejsce: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie, Osiedle Witosa 9,

  83-140 Gniew, pok. 1. z oznaczeniem oferty „Nabór – terapeuta ds. uzależnień”.

 3. Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane – liczy się data wpływu.

 4. Wyniki rekrutacji zostaną umieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 535 22 17 wew. 35.