Nabór na stanowisko psychoterapeuty

 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie  ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko

psychoterapeuty

Nazwa i adres jednostki:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Os. Witosa 9, 83-140 Gniew

Określenie stanowiska:

Psychoterapeuta

Rodzaj zatrudnienia:

Umowa cywilnoprawna (zlecenie) – w ramach świadczenia usług z zakresu pomocy psychoterapeutycznej dla osób doświadczających przemocy domowej oraz uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu w ramach zadań Gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony ofiar przemocy domowej na rok 2024.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie.
 • wykształcenie wyższe oraz certyfikat specjalisty terapii uzależnień i współuzależnienia;
 • minimum 2 letnie doświadczenie na stanowisku psychoterapeuty, przede wszystkim
  w zakresie pomocy osobom doznającym przemocy domowej, osobom uzależnionym
  i współuzależnionym;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i/lub umyślnie przestępstwa skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz do  korzystania w pełni z praw publicznych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • predyspozycje: odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność, cierpliwość.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • prowadzenie porad, konsultacji i diagnozy psychologicznej dla osób doznających przemocy domowej, uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych;
 • realizacja terapii indywidualnej dla osób doznających przemocy domowej, uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych;
 • motywowanie i informowanie o możliwościach podjęcia leczenia i terapii osób doznających przemocy domowej, uzależnionych i współuzależnionych;
 • stała współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym w Gniewie, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gniewie oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewie.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • umowa cywilnoprawna obowiązująca od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. – szacunkowa liczba godzin do zrealizowania wynosi: 72 godziny z zastrzeżeniem, iż faktyczna liczba zleconych godzin może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb środowiska lokalnego w zakresie tej formy pomocy.
 • miejsce wykonywania zlecenia: siedziba Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie, Os. Witosa 9, 83-140 Gniew;
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny;
 • życiorys – Curriculum Vitae;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom) poświadczone za zgodność z oryginałem;
 • kserokopie certyfikatów specjalistycznych oraz zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach i innych formach rozwojowych poświadczone za zgodność z oryginałem;
 • załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – oświadczenia kandydata o:

– pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

– niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne     przestępstwo skarbowe;

– stanie zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;

– wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 1. w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie – pok. nr 3;
 2. pocztą na adres Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Psychoterapeuty” w  nieprzekraczalnym terminie do 28 grudnia 2023 r. do godziny 14.00.  Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata oraz odwołania konkursu.
 4. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie, na stronie internetowej https://www.mgops.gniew.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, Os. Witosa 9, 83-140 Gniew.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu: 58 535-22-17

Kierownik M-GOPS Gniew

Sylwia Schwarc

pliki do pobrania:

Nabór na stanowisko psychoterapeuty

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze – oświadczenia  

 


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że: administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Os. Witosa 9, 83-140 Gniew, reprezentowany przez Kierownika Panią Sylwię Schwarc. Inspektorem Ochrony Danych w M-GOPS Gniew jest Pani Judyta Koszczyńska., tel. 58 535 22 17 e-mail: poczta @mgops.gniew.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy zlecenia, i w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy zlecenia/o dzieło/o praktyki/o wolontariat. Fakt niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości nawiązania współpracy.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.