Nabór na stanowisko Kierownika Klubu „Senior +”

OGŁOSZENIE O ZMIANIE WARUNKÓW NABORU

z dnia 7 grudnia 2023 r.

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie  ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko

Kierownika Klubu „Senior +”

Nazwa i adres jednostki:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Os. Witosa 9, 83-140 Gniew

Określenie stanowiska:

Kierownik Klubu „Senior+”

Rodzaj zatrudnienia:

Ulega zmianie rodzaj zatrudnienia z umowy zlecenia na umowę o pracę na czas określony w wymiarze 1/2 etatu.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie wyższe o kierunku: pedagogika, praca socjalna lub inne w zakresie nauk społecznych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu:

– ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

– ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

– Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.

 1. Wymagania dodatkowe:
 • predyspozycje: odpowiedzialność, sumienność, dyspozycyjność, komunikatywność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych;
 • znajomość specyfiki pracy z osobami starszymi;
 • obsługa komputer oraz urządzeń biurowych;
 • prawo jazdy kat. B, czynne prowadzenie samochodu.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • kierowanie bieżącą działalnością Klubu „Senior +”;
 • realizacja programu działalności Klubu „Senior +”;
 • ustalanie i realizacja rocznego budżetu Klubu „Senior +”;
 • prowadzenie postępowania proceduralnego związanego z przyjęciami seniorów lub rezygnacji z dalszego pobytu w Klubie „Senior +”;
 • opracowanie planu pracy Klubu i czuwanie nad jego realizacją;
 • odpowiedzialność za powierzony majątek, w tym realizacja wydatków Klubu „Senior +”;
 • dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji Klubu „Senior +”;
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie m.in. listy obecności uczestników Klubu „Senior +” oraz dokumentacji osób prowadzących zajęcia;
 • dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących seniorów;
 • dbanie o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
 • diagnozowanie i monitorowanie poziomu zaspokajania potrzeb seniorów;
 • koordynowanie spotkań i zajęć seniorów;
 • kompleksowe prowadzenie Klubu „Senior +” i organizowanie zajęć dla seniorów;
 • organizowanie form wsparcia dla seniorów;
 • zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych uczestników Klubu;
 • organizowanie spotkań okolicznościowych, wycieczek, wyjazdów do kina, teatru oraz innych miejsc;
 • organizowanie pracy specjalistów zatrudnionych w Klubie „Senior +” w zależności od potrzeb i działań na rzecz seniorów;
 • prowadzenie postępowania proceduralnego przy akceptacji Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczącego zatrudnienia specjalistów;
 • dokonywanie w ramach budżetu Klubu „Senior +” stosownych zakupów niezbędnych do prowadzenia zajęć;
 • sporządzanie sprawozdań i rozliczeń finansowych Klubu „Senior +”;
 • nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia oraz instytucjami i organizacjami, które mogą włączyć się w działalność Klubu „Senior  +”;
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa organizowanych zajęciach;
 • reprezentowanie Klubu „Senior +” na zewnątrz oraz dbanie o prawidłowe funkcjonowanie Klubu „Senior +”.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • miejsce pracy: Klub „Senior+” w Opaleniu;
 • zatrudnienie w styczniu 2024 r.
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny;
 • życiorys – Curriculum Vitae;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowiący załącznik nr  1 do niniejszego ogłoszenia;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom);
 • kserokopie certyfikatów specjalistycznych oraz zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach i innych formach rozwojowych;
 • załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia – oświadczenia kandydata o:

– pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

– niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne     przestępstwo skarbowe;

– wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji;

– stanie zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;

– o niepozbawieniu oraz nieograniczeniu  władzy rodzicielskiej;

– o nienałożeniu sądownego obowiązku alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 1. w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie – pok. nr 3;
 2. pocztą na adres Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownika Klubu „Senior +” w  nieprzekraczalnym terminie do 28 grudnia 2023 r. do godziny 12.00.  Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata oraz odwołania konkursu.
 5. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie, na stronie internetowej https://www.mgops.gniew.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, Os. Witosa 9, 83-140 Gniew.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu: 58 535-22-17

Kierownik M-GOPS Gniew

Sylwia Schwarc

 pliki do pobrania:

Senior+ ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze – oświadczenia

 


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że: administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Os. Witosa 9, 83-140 Gniew, reprezentowany przez Kierownika Panią Sylwię Schwarc. Inspektorem Ochrony Danych w M-GOPS Gniew jest Pani Judyta Koszczyńska., tel. 58 535 22 17 e-mail: poczta @mgops.gniew.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy o pracę i w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy o pracę. Fakt niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości nawiązania współpracy.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.