Nabór na realizację warsztatów profilaktycznych z zakresu problematyki FASD dla uczniów klas ponadpodstawowych

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie

83-140 Gniew, Osiedle Witosa 9

ogłasza nabór na realizację warsztatów profilaktycznych

z zakresu problematyki FASD dla uczniów klas ponadpodstawowych

Świadczenie usług z zakresu działań informacyjnych i edukacyjnych dotyczących skutków spożywania alkoholu w okresie ciąży w ramach zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gniew na lata 2022-2023.

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie.

 2. Wykształcenie wyższe.

 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania w pełni z praw publicznych.

 4. Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z uczniami.

 5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i/lub umyślne przestępstwa skarbowe.

 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 1. Zakres zadań
 1. Przeprowadzenie 15 warsztatów w ramach działań informacyjnych i edukacyjnych dotyczących skutków spożywania alkoholu w okresie ciąży dla uczniów klas Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie pt. „Biorę odpowiedzialność” – warsztaty profilaktyczno- edukacyjne w zakresie FASD

 2. Terminowe, rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków.

 1. Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny.
 2. CV.
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe – poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

 5. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – opatrzone własnoręcznym podpisem.

 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – opatrzone własnoręcznym podpisem.

 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – opatrzone własnoręcznym podpisem.

 8. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/ z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”, Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych” (Dz. U. z 2019 poz. 1781),”

IV. Termin i miejsce składania dokumentów:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Osiedle Witosa 9, 83-140 Gniew

do dnia 09 listopada 2023r. (włącznie), do godz. 12.00, decyduje data wpływu do M-GOPS w Gniewie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na realizacje warsztatów profilaktycznych”, dostarczone osobiście – pokój nr 3 lub pocztą na adres M-GOPS w Gniewie.

Oferty osób, które wpłyną do M-GOPS w Gniewie po ww. terminie oraz te, które nie będą zawierać wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie: www.mgops.gniew.pl, biuletynie informacji Publicznej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie https://mgopsgniew.bip.gov.pl oraz tablicy ogłoszeń w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, Osiedle Witosa 9, 83-140 Gniew.

V. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku

1. Praca na podstawie umowy cywilnoprawnej.

2. Miejsce pracy Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie, ul. Sobieskiego 11, 83-140 Gniew

3. Możliwe zatrudnienie: listopad 2023r.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze