Ogłoszenie o naborze na stanowisko

z dnia 27 listopada 2023 r.

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie  ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

od młodszego referenta do inspektora ds. świadczeń

w Zespole Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Nazwa i adres jednostki:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Os. Witosa 9, 83-140 Gniew

Określenie stanowiska:

Od młodszego referenta do inspektora ds. świadczeń Więcej „Ogłoszenie o naborze na stanowisko”

Rozeznanie cenowe rynku z dnia 23 listopada 2023 r

Rozeznanie cenowe rynku z dnia 23 listopada 2023 r. –
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie

W ramach rozeznania cenowego rynku Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi społecznej w postaci zapewnienia tymczasowego schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta i Gminy Gniew w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

pliki do pobrania:
Rozeznanie cenowe rynku tymczasowe schronienie na 2023

Informacja !

Na podstawie Zarządzenia Nr 8/2023 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie z dnia 30 października 2023 r.  w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w roku 2023 dla pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka – Pomocy Społecznej w Gniewie informuje się, że Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie w dniu 21 listopada 2023 r. (wtorek)

będzie nieczynny.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na realizację warsztatów profilaktycznych z zakresu problematyki FASD dla uczniów klas ponadpodstawowych

Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór w dniu 30.10.2023 roku na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych wybrana została Pani Beata Balon, zam. Nicponia.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Beata Balon w optymalnym stopniu spełnia wymagania przedstawione w ogłoszeniu o naborze. Kandydatkę cechuje długoletnie doświadczenie w pracy z zakresie położnictwa i pracy wykładowcy. Zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna dają znaczną gwarancję prawidłowego wykonywania powierzonych zadań.

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi i konsultacji społecznych

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na lata 2024-2025 rok.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie miasta i gminy Gniew na temat ww. programu oraz konsultacji społecznych. Program jest podstawowym dokumentem wskazującym kierunki działań w zakresie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Gniew.

Konsultacje odbędą się 15.11.2023 o godz. 15.00

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, pok. nr 9

Konsultacje, o których mowa polegać będą na wyrażaniu opinii lub uwag w sprawie cytowanego wyżej programu. Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie do 30 dni od dnia ich zakończenia, na stronie internetowej M-GOPS w Gniewie, a także poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie, Osiedle Witosa 9.

Do ogłoszenia zostaje załączony projekt uchwały Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gniew na lata 2024-2025.

plik do pobrania:

Gminny Program Profilaktyki 2024

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy
Sylwia Schwarc – kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie.

Informacja !

Na podstawie Zarządzenia Nr 8/2023 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie z dnia 30 października 2023 r.  w sprawie ustalenia dnia wolnych od pracy w roku 2023 dla pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka – Pomocy Społecznej w Gniewie informuje się, że Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie

w dniu 13 listopada 2023 r. (poniedziałek) będzie nieczynny.