Ogłoszenie o naborze na stanowisko

z dnia 27 listopada 2023 r.

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie  ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

od młodszego referenta do inspektora ds. świadczeń

w Zespole Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Nazwa i adres jednostki:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Os. Witosa 9, 83-140 Gniew

Określenie stanowiska:

Od młodszego referenta do inspektora ds. świadczeń

Rodzaj zatrudnienia:

Umowa o pracę w wymiarze 1 etatu, w systemie równoważnego czasu pracy.

Pierwsza umowa na czas określony.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie minimum średnie, mile widziane ukończony kurs pracownika administracyjnego lub biurowego,
 • dobrze widziane doświadczenie w sferze administracyjnej,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu:

– ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach  rodzinnych oraz aktów wykonawczych do wymienionej ustawy;

– ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz aktów wykonawczych do wymienionej ustawy;

– ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz aktów wykonawczych do wymienionej ustawy;

– ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz aktów wykonawczych do wymienionej ustawy;

– ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 1. Wymagania dodatkowe:
 • dyspozycyjność,
 • samodzielność i komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • mile widziana znajomość programu: SYGNITY,
 • dobra znajomość procedur administracyjnych;
 • umiejętność pracy z dokumentami;
 • wysoka kultura osobista.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • realizacja ustaw i rozporządzeń: ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i  rodzin „Za życiem”.
 • udzielanie informacji klientom Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie o ich prawach w zakresie ww. ustaw;
 • przyjmowanie wniosków w sprawie realizacji ww. ustaw;
 • przygotowanie przyjętych wniosków z zakresu świadczeń do realizacji;
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych;
 • sporządzanie list wypłat przyznanych świadczeń;
 • prowadzenie teczek osobowych osób upoważnionych do pobierania świadczeń;
 • ewidencjonowanie osób uprawnionych do świadczeń;
 • obsługa oprogramowania komputerowego z zakresu ww. ustaw oraz programu PŁATNIK;
 • sporządzanie analiz, zapotrzebowań, sprawozdawczości z zakresu udzielanych świadczeń;
 • podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych (przeprowadzanie wywiadu alimentacyjnego i odbieranie oświadczenia majątkowego);
 • ścisła współpraca z organami (w szczególności: sądowymi, Urzędami Pracy, Starostwami Powiatowymi, Ośrodkami pomocy i innymi) w sprawach postępowania wobec dłużników alimentacyjnych;
 • obsługa urządzeń biurowych;
 • sporządzanie bilansu potrzeb i sprawozdawczości w sprawach świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • praca w wymiarze 1/1 etatu,
 • miejsce pracy: siedziba M-GOPS w Gniewie, Os. Witosa 9, 83-140 Gniew,
 • pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony sześć miesięcy,
 • możliwe zatrudnienie od 1 stycznia 2024 r.
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys – Curriculum Vitae,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowiący załącznik nr  1 do niniejszego ogłoszenia,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom),
 • kserokopie certyfikatów specjalistycznych oraz zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach i innych formach rozwojowych,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, itp.),
 • załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia – oświadczenia kandydata o:

– pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

– niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne     przestępstwo skarbowe,

– wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji,

– stanie zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

– o niepozbawieniu oraz nieograniczeniu  władzy rodzicielskiej;

– o nienałożeniu sądownego obowiązku alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 1. w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie – pok. nr 3;
 2. pocztą na adres Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. świadczeń”; w nieprzekraczalnym terminie do 12.12.2023 r. do godziny 15.00.  Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.
 5. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie, na stronie internetowej https://www.mgops.gniew.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, Os. Witosa 9, 83-140 Gniew.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu: 58 535-22-17

Kierownik M-GOPS Gniew

Sylwia Schwarc

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest wyższy niż 6%.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że: administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Os. Witosa 9, 83-140 Gniew, reprezentowany przez Kierownika Panią Sylwię Schwarc. Inspektorem Ochrony Danych w M-GOPS Gniew jest Pani Judyta Koszczyńska., tel. 58 535 22 17 e-mail: poczta @mgops.gniew.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy zlecenia, i w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy zlecenia/o dzieło/o praktyki/o wolontariat. Fakt niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości nawiązania współpracy.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze oświadczenia