Aktualności

Wyniki konsultacji w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie zorganizował w dniu 4 grudnia 2018 roku spotkanie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznymi i o wolontariacie, które dotyczyło projektu „Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na rok 2019”

Wyniki konsultacji

Protokół otwarcia ofert

W dniu 10.12.2018 roku o godzinie 8:30, ustalonym jako termin otwarcia ofert, zamawiający Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie reprezentowany przez komisję dokonano otwarcia ofert w postępowaniu na świadczenie usług opiekuńczych w warunkach domowych w Gminie Gniew w roku 2019.

Protokół otwarcia ofert

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących opracowywanego projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gniew na rok 2019”.

 

Ogłoszenie o konsultacjach

Gminny Program Profilaktyki

 

 

INFORMACJA

Szanowni Rodzice oraz Uczniowie

                 W związku z możliwością że pewna liczba uprawnionych rodzin bądź osób nie złożyła do tej pory wniosków na świadczenie „Dobry Start” informujemy że wyprawka dla ucznia należy się bez względu na dochód w rodzinie, na każde dziecko uczące się do 20 roku życia a w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 24 roku życia  Zachęcamy rodziców, bo może niektórzy z nich sądzą, że otrzymanie świadczenia zależy od spełnienia wielu warunków, co nie jest prawdą. Wnioski można składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie do końca listopada br.

 

Stanisław Lamkiewicz
kierownik M-GOPS w Gniewie

Harmonogram wypłat zasiłków

Harmonogram wypłat zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych

od 01.11.2018 r. do 31.10.2019 r.

A – K
28.11.18r., 18.12.18r., 21.01.19r., 19.02.19r., 21.03.19r.,17.04.19r., 20.05.19r., 18.06.19r., 23.07.19r., 19.08.19r., 23.09.19r. 21.10.19r.

L – Z
29.11.18r., 19.12.18r., 22.01.19r., 20.02.19r., 22.03.19r., 18.04.19r., 21.05.19r., 19.06.19r., 24.07.19r., 20.08.19r., 24.09.19r., 22.10.19r.

 

Wypłata zasiłków dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich i funduszu alimentacyjnego 27-go każdego miesiąca. W grudniu 2018 r. w dniu 17-go.

 


Wypłaty ,,500 + ”

od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.

A – K
22.10.18r., 22.11.18r., 20.12.18r., 23.01.19r., 21.02.19r., 19.03.19r., 23.04.19r., 22.05.19r., 21.06.19r., 19.07.19r., 21.08.19r., 18.09.19r.

L – Z
23.10.18r., 23.11.18r., 21.12.18r., 24.01.19r., 22.02.19r., 20.03.19r., 24.04.19r., 23.05.19r., 24.06.19r., 22.07.19r., 22.08.19r., 19.09.19r.,

Świadczenie „Dobry Start”


Świadczenie „Dobry Start”

W dniu 1 czerwca 2018 r. Prezes Rady Ministrów podpisał Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

Program „Dobry Start” to nieopodatkowane, jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

Kto otrzyma wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na każde dziecko, rozpoczynające rok szkolny, do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia przez 24 roku życia. Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole.

Jak otrzymać świadczenie „Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” może być złożony przez jednego z rodziców, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka.

W przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wniosek powinien złożyć rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Co ważne, w odniesieniu do dzieci przebywających w pieczy zastępczej wniosku „Dobry Start” nie można złożyć za pośrednictwem banku. Wniosek należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie osobiście lub listownie.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia „Dobry Start” ustala się każdemu z rodziców w wysokości 150 zł, czyli połowy kwoty przysługującego świadczenia.

Wnioski będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny www.empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną. Rozporządzenie nie przewiduje możliwości składania wniosku przez platformę PUE ZUS oraz ePUAP, tak jak było to w przypadku Świadczenia 500+. Wnioski drogą tradycyjną można składać od 1 sierpnia.  Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, wypłata wyprawki nastąpi do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach Ośrodek będzie miał maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Brak decyzji przyznającej.

W programie „Dobry Start” obowiązuje uproszczona procedura załatwienia sprawy. Zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia. Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail. Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście. Co ważne, nieodebranie takiej informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia z programu „Dobry Start”. Decyzje administracyjne będą wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Wnioski w tradycyjnej formie będzie można składać od 1 sierpnia 2018 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, Osiedle Witosa 9 pokój nr 1 w godzinach pracy:

  • poniedziałek   8:00 – 14:00
  • wtorek   8:00 – 14:00
  • środa    8:00 – 17:00
  • czwartek  8:00 – 14:00
  • piątek w godzinach   8:00 – 13:00

Druki do pobrania:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Gniew na 2018 rok.

   Ogłoszenie konkursu ofert
  OFERTA realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego
  SPRAWOZDANIE końcowe częściowe z wykonania zadania
  Zaktualizowany harmonogram i kosztorys zdrowie publiczne
  Karta oceny formalnej
   Karta oceny merytorycznej