Aktualności

Pomoc dla osób bezdomnych w okresie zimowym

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym informujemy, że osoby bezdomne mogą zgłaszać się o pomoc do:

Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie, ul. Witosa 9:

– w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 7.30 – 15,30;

– w środy od godz. 7.30 – 17.00 i w piątki od godz. 7.30 do 14.00.

Jednocześnie informujemy, że pomocy udzielają także niżej wymienione placówki:
Więcej „Pomoc dla osób bezdomnych w okresie zimowym”

Protokół otwarcia ofert

W dniu 15.12.2017 roku o godzinie 9:30, ustalonym jako termin otwarcia ofert, zamawiający Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie reprezentowany przez komisję dokonano otwarcia ofert w postępowaniu na świadczenie usług opiekuńczych w warunkach domowych w Gminie Gniew w roku 2018.

Protokół otwarcia ofert

Wyniki konsultacji w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie zorganizował w dniu 15 listopada 2017 roku spotkanie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznymi i o wolontariacie, które dotyczyło projektu „Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na rok 2018”

Wyniki konsultacji

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących opracowanego projektu „Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na 2018 rok.”

Ogłoszenie o konsultacjach
Projekt Uchwały
Gminny Program

Zaproszenie do udziału w projekcie.

Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński
zaprasza do udziału w projekcie:

,,Azymut na zatrudnienie
– kompleksowy program wsparcia osób zwolnionych z pracy”

Projekt kierujemy do osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących
pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienie do projektu, zamieszkujących
na terenie województwa pomorskiego. Rekrutacja obejmuje 96 osób, ze szczególnym uwzględnieniem:
• kobiet
• osób niepełnosprawnych
• osób w wieku 50 lat i powyżej
• osób o niskich kwalifikacjach

pobierz plakat – Azymut na zatrudnienie

 

Ogłoszenie

Nawiązując do Zarządzenia Nr 103/17 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Gniew na 2018 rok, zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na konsultacje dotyczące realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Zaproszenie

NOWY OKRES ZASIŁKOWY

Wnioski na świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 można pobrać:

– w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, osiedle Witosa 9, pokój nr 1

– na stronie internetowej http:/www.mgops.gniew.pl/pliki-do-pobrania/


Składanie wniosków o wyżej wymienione świadczenia od
01.08.2017 r.:

  • w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie, pokój nr 1 w następujących godzinach:

– poniedziałek, wtorek, czwartek – od 8.00 do 14.00

– środa – od 8.00. do 17.00

– piątek –  od 8.00 do 13.00.

  • Platformy Informacyjno – Usługowej CSIZS Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.empatia.mrpips.gov.pl/
  • udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń społecznych tzw. PUE;
  • banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

Do prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze, zasiłku rodzinnego i funduszu alimentacyjnego  na okres zasiłkowy 2017/2018 r. należy dołączyć:

1/ wyrok sądu o rozwodzie lub separacji, wyrok o alimentach, orzeczenie o niepełnosprawności, itp.

2/ oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu  w 2016 r. (załącznik ZSW-01, ZSR-05, ZFA-03) wypełnione przez wnioskodawcę w imieniu każdego pełnoletniego członka rodziny

 (należy dołączyć: oświadczenie lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w  ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2016 r., zaświadczenie od komornika sądowego o egzekucji alimentów w 2016 r.)

 3/ zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

  1. formie opłacanego podatku,
  2. wysokości przychodu,
  3. stawce podatku
  4. wysokości opłacanego podatku

– w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, tj. 2016 r.

             W przypadku utraty dochodu  w 2016 r. lub po tym roku do wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę ( np. świadectwo pracy, decyzję z Powiatowego Urzędu Pracy o utracie zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie od pracodawcy o udzielonym urlopie wychowawczym, decyzję o utracie renty, wyrejestrowanie działalności gospodarczej, itp.) oraz dokument potwierdzający jego wysokość (zaświadczenie) /netto = przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e i 30f  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne niezliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne/.

            W przypadku uzyskania dochodu w 2016 r. lub po tym roku  (należy dołączyć np. umowę o pracę, decyzję o przyznaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o podjęciu zatrudnienia po zakończonym urlopie wychowawczym, decyzję o przyznaniu renty, decyzję o zarejestrowaniu działalności gospodarczej itp.) oraz dokument potwierdzający jego wysokość (zaświadczenie). W przypadku uzyskania dochodu 2016 r. należy przedłożyć zaświadczenie z całego okresu zatrudnienia w 2016 r.  Natomiast w przypadku  uzyskania dochodu po 2016 r. wymagane jest zaświadczenie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

Uzyskaniem dochodu jest: a) zakończenie urlopu wychowawczego b) uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych c) uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, d) uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, e) rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia,  f) uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, h) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Informacja dotycząca składania wniosków

Wnioski o świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenie wychowawcze „500+” na nowy okres będą do pobrania w ostatnim tygodniu lipca.

Przyjmowanie wniosków o świadczenie rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenie wychowawcze „500+” na nowy okres zasiłkowy od 01.08.2017 .