O ośrodku

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie
ulica Osiedle Witosa 9
83-140 GNIEW
NIP:   593-10-26-174
REGON:   190579573


tel. \ fax.: +48 058 535 22 17
tel. \ fax.: +48 058 535 30 60
e-mail: poczta mgops.gniew.pl
Ośrodek otwarty jest w godzinach:
poniedziałek i wtorek w godz. 7:30 – 15:30
w środę w godz. 7:30 – 17:00
w czwartek w godz. 7:30 – 15:30
w piątek w godz. 7:30 – 14:00
Przyjmowanie interesantów przez pracowników terenowych od 8.00 do 11.00
Numery wewnętrzne:
39– Świadczenia Rodzinne
38– Fundusz Alimentacyjny i Rodzina 500+
32– Kierownik M-GOPS Gniew
31– Pomoc Społeczna, Z-ca Kierownika i Inspektor Ochrony Danych
33– Księgowość
37– Kadry oraz Kasa
34-Pracownicy Socjalni:  Górska Leokadia, Wasielewska Hanna i Beata Justa
35-Pracownicy Socjalni: Dunajska Paulina, Allaburda Grażyna,
Ogonowska Barbara, Grybek Anna i Cieszyńska Angelika
Asystenci Rodzin:
Dorota Hinz, Anna Ciarkowska
36-Dodatki Mieszkaniowe oraz Przeciwdziałanie Alkoholizmowi
i Punkt Konsultacyjny
 
 

Statut M-GOPS:


Zarządzenia Kierownika M-GOPS:


Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Gniew:
KIEROWNIK:

Imię i Nazwisko: STANISŁAW LAMKIEWICZ
Funkcja: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie
Telefon: 058 535 22-17, 058 535 30-60 wew. 32

Imię i Nazwisko: SYLWIA SCHWARC
Funkcja: Zastępca Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie
Telefon: 058 535 22-17, 058 535 30-60 wew. 31


Na czele Ośrodka stoi Kierownik, który jest jego jednoosobowym organem.

Kierownik w szczególności:
– kieruje działalnością Ośrodka,
– reprezentuje Ośrodek na zewnątrz,
– opracowuje i realizuje plan finansowy Ośrodka,
– w imieniu Ośrodka jako pracodawcy wykonuje czynności z zakresu prawa pracy,
– ponosi odpowiedzialność przed Radą Miejską i Burmistrzem za realizację zadań Ośrodka i powierzone mienie.

Szczegółowy zakres zadań uprawnień i odpowiedzialności Kierownika określa Burmistrz.
Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz, zgodnie z art. 30 ust 2 pkt. 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym w związku z art. 68 Kodeksu Pracy.
Burmistrz wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Kierownika.
Kierownik Ośrodka po uzgodnieniu z Burmistrzem może powołać zastępcę kierownika Ośrodka.
Na podstawie odrębnych przepisów Burmistrz może upoważnić Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych i występowania w jego imieniu.
W Ośrodku zatrudnia się pracowników socjalnych, administracji i obsługi.
W miarę potrzeby w Ośrodku mogą być zatrudniani specjaliści z różnych dziedzin związanych z jego działalnością statutową.
Pracowników Ośrodka zatrudnia i zwalnia Kierownik.
Na podstawie odrębnych przepisów Kierownik wydaje wewnętrzne regulaminy dotyczące spraw pracowniczych
Kierownik i pracownicy Ośrodka powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone odpowiednio pracowników przepisach:
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych,
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.
Wynagrodzenia pracowników Ośrodka ustala są na podstawie ustawy
o pracownikach samorządowych i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
Szczegółowe zasady wynagradzania pracowników określa Kierownik w regulaminie wynagradzania, który wprowadza w trybie i na zasadach określonych w ustawie Kodeks Pracy.
Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka ustala Kierownik w ,,Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka” zatwierdzonym przez Burmistrza.
Kierownik Ośrodka w uzgodnieniu z Burmistrzem powołuje Radę Społeczną Ośrodka zwaną dalej radą.
Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dla Kierownika i Burmistrza
w zakresie realizacji zadań Ośrodka określonych niniejszym statutem.
Rada liczy od 5 do 10 członków powoływanych spośród osób reprezentujących różne środowiska instytucje i organizacje działające na rzecz pomocy społecznej, reintegracji społecznej i zawodowej.
Sposób powoływania i odwoływania członków i organizację pracy rady określa Kierownik Ośrodka po uzgodnieniu z Burmistrzem w regulaminie pracy rady.