Konsultacje społeczne dotyczące projektu „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla gminy Gniew na lata 2024-2030 rok”.

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla gminy Gniew na lata 2024-2030 rok”.
Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie miasta i gminy Gniew na temat ww. programu oraz konsultacji społecznych. Program jest podstawowym dokumentem wskazującym kierunki działań w zakresie profilaktyki, rozwiązywania problemów przemocy domowej oraz przeciwdziałania przemocy domowej w gminie Gniew.
Konsultacje odbędą się 13.02.2024 roku o godz. 15.00 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, pok. nr 9 oraz mogą odbyć się za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: zi@mgops.gniew.pl
Konsultacje, o których mowa polegać będą na wyrażaniu opinii lub uwag w sprawie cytowanego wyżej programu. Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie do 30 dni od dnia ich zakończenia, na stronie internetowej M-GOPS w Gniewie, a także poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie, Osiedle Witosa 9.
Do ogłoszenia zostaje załączony projekt uchwały „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz

konsultacje GPPPD Gniew

Projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy