Zarządzenie nr 87/23 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew

ZARZĄDZENIE NR 87/23 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 19 maja 2023 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na lata 2022-2023
Na podstawie art. 30 ust.1 i art.7 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 572 z późn. zm. ) oraz art. 14 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1608 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej powołanej zarządzeniem nr 77/23 z dnia 8 maja 2023r. przyznaję dotacje dla następujących organizacji:
1. Klub Sportowy Mewa Gniew, ul. Kusocińskiego 10, 83-140 Gniew – „My alkoholu nie pijemy tylko piłkę kopać chcemy” – wysokości 8 000,00

2. Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia” przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego, ul. Gdańska 16, 83-140 Gniew – „Wakacje z rakietką” – od profilaktyki do sukucesu sportowego” – w wysokości 4 500,00.

3. Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego, Tymawa, Osiedle Leśne 88, 83-140 Gniew – „Bez uzależnień – zdrowe i bezpieczne wakacje nad morzem” – w wysokości 27 000,00.

4. Klub Sportowy „Sobieski Gniew”, ul. Kusocińskiego 10, 83-140 Gniew – „Zdrowo, bez nałogów” w wysokości 5 500,00.

§ 2. Przekazanie dotacji nastąpi po podpisaniu umowy.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gniew oraz publikację na stronie internetowej Miasta i Gminy Gniew
www.gniew.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew
Maciej Czarnecki