Zarządzenie NR 83/24 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew

ZARZĄDZENIE NR 83/24 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW
z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gniew na lata 2024-2025

Zarządzenie NR 83/24 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew