ZARZĄDZENIE NR 43/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW

z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących na terenie Gminy Gniew.
Na podstawie art. 31 oraz art 41 ust. 2 ustawy z dania 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:§ 1. 1. Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach, szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniew na dwa tygodnie, do dnia 25 marca 2020 roku. Dnia 12 i 13 marca 2020 roku w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą się odbywały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze.
2. Zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawiesza się działalność instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Gniew, na okres od 12 do 25 marca 2020 roku.
3. Zawiesza się działalność żłobka, którego organem założycielskim jest Gmina Gniew na dwa tygodnie, do dnia 25 marca 2020 roku, natomiast dnia 12 i 13 marca 2020 roku jego działalność zostaje ograniczona.
4. Zawiesza się działalność Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
§ 2. 1. Osoby, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, tj. zasiłki celowe, okresowe itp. w celu załatwienia wszelkich spraw, proszone są o kontakt telefoniczny z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gniewie pod nr tel. 58 535 22 17 lub za pomocą korespondencji e-mail pod adresem: poczta@mgops.gniew.pl
2. Ogranicza się obsługę mieszkańców przez pracowników socjalnych. W celu załatwienia spraw zaleca się kontakt telefoniczny z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gniewie.
§ 3. Na terenie Gminy Gniew zaleca się odwołanie i nieorganizowanie wydarzeń społecznych, kulturalnych, sportowych oraz o podobnym charakterze, gdzie przewidywane jest zgromadzenie w jednym miejscu wielu uczestników wydarzeń.
§ 4. Jednostki organizacyjne Gminy Gniew zobowiązuje do odwołania imprez masowych oraz innych wydarzeń rozrywkowych, społecznych, kulturalnych, sportowych jak również o podobnym charakterze, gdzie przewidywane jest zgromadzenie w jednym miejscu wielu uczestników wydarzeń.
§ 5. 1. Jednostki organizacyjne Gminy Gniew zobowiązane są do wprowadzenia wzmożonej kontroli higienicznej, w szczególności w zakresie dezynfekcji pomieszczeń i przedmiotów oraz prowadzenia akcji informacyjnej w zakresie zapobiegania zakażeniem koronawirusem.
2. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w jednostce oraz organizowanie pracy w taki sposób, aby zostało zabezpieczone wykonanie niezbędnych zadań z zakresu administracji, finansów i porządku.
3. Odwołuje się zaplanowane zebrania sołeckie i zawiesza ich planowanie w sołectwach Gminy Gniew.
§ 6. Jednostki organizacyjne Gminy Gniew zobowiązuje się do odwołania dodatkowych zajęć społecznych, kulturalnych, sportowych oraz o podobnym charakterze.
§ 7. Odwołuje się organizację targowiska miejskiego.
§ 8. 1. Ogranicza się obsługę mieszkańców przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Gniew.
2. W celu załatwienia wszelkich spraw urzędowych Mieszkańcom Gminy Gniew zaleca się w miarę możliwości:
1) Korzystanie z e-usług Urzędu Miasta i Gminy Gniew na platformie ePUAP.
2) Korzystnie z drogi e-mail: sekretariat@gniew.pl lub telefonicznej 52 535 22 55.
§ 7. Zaleca się korzystanie z informacji zawartych na portalach:
1. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku: www.wsse.gda.pl
2. Wojewody Pomorskiego w Gdańsku: www.gdansk.uw.gov.pl
3. Narodowego Funduszu Zdrowia: www.nfz.gov.pl
4. oraz www.gov.pl/web/koronawirus
§ 9. Zarządzenie obowiązuje do dnia 25 marca 2020.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew
Maciej Czarnecki