Zaproszenie do udziału w projekcie.

Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński
zaprasza do udziału w projekcie:

,,Azymut na zatrudnienie
– kompleksowy program wsparcia osób zwolnionych z pracy”

Projekt kierujemy do osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących
pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienie do projektu, zamieszkujących
na terenie województwa pomorskiego. Rekrutacja obejmuje 96 osób, ze szczególnym uwzględnieniem:
• kobiet
• osób niepełnosprawnych
• osób w wieku 50 lat i powyżej
• osób o niskich kwalifikacjach

pobierz plakat – Azymut na zatrudnienie