Wyniki konsultacji w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Kierownik  Miejsko – Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Gniewie  zorganizował  w  dniu 10-12-2012 roku spotkanie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3  ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, które dotyczyło projektu „Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na 2013  rok.

Konsultacje polegały na bezpośrednim wyrażeniu opinii i uwag przez obecnych na spotkaniu i   dotyczących  cytowanego wyżej programu.

W konsultacjach uczestniczyli:
Pan  Sławomir  Kensicki  reprezentujący  Klub Sportowy  Sobieski Gniew z  siedzibą  przy ul. Kusocińskiego 10,
Pan Kazimierz Marut  reprezentujący Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego z siedzibą w Tymawie, Osiedle Leśne 88,
Pani Agnieszka Piecuch reprezentująca Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Barka” z siedzibą w Gniewie ul. Krasickiego 8 .

Z ramienia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie uczestniczyli:
Stanisław Lamkiewicz- Kierownik ośrodka  oraz Bożena Karzyńska- starszy inspektor ds. profilaktyki i uzależnień.

Pan Sławomir Kensicki  proponuje:
– imprezy rekreacyjno-sportowe przy udziale rodzin- rodziców czyli festyny promujące zdrowy styl życia,
– pozalekcyjne zajęcia sportowe z formą szkolenia dla dzieci starszych i młodszych.

Pan Kazimierz Marut  proponuje:
– organizowanie zajęć sportowo- profilaktycznych i konkursów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

Pani Agnieszka Piecuch  proponuje:
– organizowanie kółek zainteresowań twórczych i alternatywnych form spędzania czasu wolnego z uwzględnieniem treści profilaktycznych.

Poinformowano zebranych przedstawicieli organizacji pozarządowych że proponowane przez nich formy zajęć w większości przewiduje konsultowany projekt gminnego programu, a brakujące propozycje zostaną umieszczone w projekcie uchwały,  co też zostało uczynione.

Na tym konsultacje zakończono.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.gniew.pl
w zakładce jednostki organizacyjne – M-GOPS, na stronie internetowej  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie  www.mgops.gniew.pl oraz zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew
Stanisław Lamkiewicz – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie.