Uwaga! Zmiany w funkcjonowaniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie

Zarządzenie Nr 5/2020
Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie: przyjęcia procedury obsługiwania interesantów Miejsko-Gminnego Ośrodka   Pomocy Społecznej w Gniewie w trakcie trwania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Na podstawie § 14 Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXV/228/2013 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ( Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 26 czerwca 2013 r. poz. 2633) – zarządza się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się procedurę obsługiwania interesantów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie w trakcie trwania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam z-cy Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie oraz pozostałym pracownikom jednostki.

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 r. i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie.

Załącznik do Zarządzenia  Kierownika M-GOPS w Gniewie Nr 5/2020 z dnia 25 maja 2020 r.:

Procedura obsługiwania klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie w trakcie trwania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

Zmiany w funkcjonowaniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie:

1.     Od 25 maja 2020 r.  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie z zachowaniem wymogów sanitarnych, wznawia bezpośrednią obsługę klientów.
2.     Wizyty w siedzibie M-GOPS w Gniewie będą możliwe po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej.
3.     Na wizytę w M-GOPS w Gniewie może zgłosić się wyłącznie wnioskodawca bądź osoba, która posiada pisemne upoważnienie. W trakcie wizyt prosimy o bezwzględne stosowanie powszechnie obowiązujących zasad sanitarnych (m.in. obowiązek noszenia maseczek oraz zachowywanie odstępu). Przed wejściem do siedziby M-GOPS prosimy o dezynfekcję rąk. Ze względów bezpieczeństwa prosimy nie przyprowadzać dzieci oraz osób towarzyszących

4.     Klienci w sprawach pomocy społecznej po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem socjalnym będą przyjmowani wejściem klatką A gdzie po przybyciu zostaną skierowani przez osobę obsługującą do wolnego pomieszczenia w celu odbycia rozmowy.

5.    Interesanci w sprawach świadczeń rodzinnych po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem obsługującym w trakcie rozmowy telefonicznej będą umawiani na przybycie wejściem klatką B do biura na konkretną godzinę.

6.  Klienci, we wszystkich sprawach prowadzonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie mogą kontaktować się z pracownikami urzędu (od poniedziałku do piątku) telefonicznie i mailowo lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną oraz za pośrednictwem ePUAP.