Terapeuta ds. uzależnień – nabór

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie

ogłasza nabór na stanowisko: terapeuta ds. uzależnień

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

83-140 Gniew, Osiedle Witosa 9

Świadczenie usług z zakresu pomocy edukacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz pijących szkodliwie w ramach zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na rok 2022.- Punkt Konsultacyjny.

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie minimum średnie.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania w pełni z praw publicznych.
 4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i/lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
 6. Minimum 2 letnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Prowadzenie konsultacji indywidualnych, spotkań i grupowych zajęć edukacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu w celu motywowania do abstynencji i podjęcia leczenia oraz terapii.
 2. Prowadzenie maratonu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i pijących szkodliwie.
 3. Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin poprzez edukację i integrację społeczną.
 4. Motywowanie do własnej odpowiedzialności za stosowane czyny i zachowania.
 5. Terminowe, rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków.
 6. Stała współpraca z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gniewie oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewie,

 1. Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny.
 2. CV.
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe – poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 5. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 8. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/ z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”, Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych” (Dz. U. z 2019 poz. 1781),”

IV. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Osiedle Witosa 9, 83-140 Gniew

do dnia 29 grudnia 2021r. (włącznie), do godz. 15.00, decyduje data wpływu do M-GOPS w Gniewie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko – terapeuta ds. uzależnień”, dostarczone osobiście – pokój nr 8 lub pocztę na adres M-GOPS w Gniewie.

Oferty osób, które wpłyną do M-GOPS w Gniewie po ww. terminie oraz te, które nie będą zawierać wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie: www.mgops.gniew.pl oraz tablicy ogłoszeń w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, Osiedle Witosa 9, 83-140 Gniew.

 1. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

  1. Praca na podstawie umowy cywilnoprawnej.

  2. Miejsce pracy – siedziba M-GOPS w Gniewie, Osiedle Witosa 9, 83-140 Gniew.

  3. Możliwe zatrudnienie od stycznia 2022r.

ogłoszenie – szczegóły