Rozeznanie cenowe rynku

Rozeznanie cenowe rynku z dnia 24 listopada 2022 r. –
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie

W ramach rozeznania cenowego rynku Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gniewie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi społecznej w postaci zapewnienia tymczasowego schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta i Gminy Gniew

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zapewniających tymczasowe schronienie osobom bezdomnym (mężczyznom lub kobietom) z terenu Miasta i Gminy Gniew, w podziale na 2 części:

CZĘŚĆ 1:

Świadczenie usług polegających na zapewnieniu tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych skierowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gniewie zgodnie z zapisami art.48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.). Schronisko nie może być oddalone od miejscowości Gniew nie więcej niż 100 km. Zamawiający zastrzega, że usługi mogą być realizowane jedynie przez podmioty prowadzące schronisko dla osób bezdomnych wpisane przez wojewodę na listę placówek udzielających tymczasowego schronienia. Schronisko dla osób bezdomnych winno spełniać standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896).

Przyjęcie osoby bezdomnej do schroniska będzie następowało po wcześniejszym ustaleniu, oraz na podstawie imiennego skierowania wystawionego przez M-GOPS w Gniewie i indywidualnej decyzji administracyjnej przyznającej pomoc społeczną w formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika M-GOPS w Gniewie lub osobę przez niego upoważnioną.

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.

Opłata za schronisko dla osoby bezdomnej będzie ustalana z uwzględnieniem Uchwały Nr XVI/114/19 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 listopada 2019 r. Poz. 31 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych, w tym schronisk z usługami opiekuńczymi.

CZĘŚĆ 2:

Świadczenie usług polegających na zapewnieniu tymczasowego miejsca w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych skierowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie zgodnie z zapisami art.48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2268 ze zm.). Schronisko nie może być oddalone od miejscowości Gniew nie więcej niż 100 km. Zamawiający zastrzega, że usługi mogą być realizowane jedynie przez podmioty prowadzące schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wpisane przez wojewodę na listę placówek udzielających tymczasowego schronienia. Schronisko dla osób bezdomnych winno spełniać standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896).

Przyjęcie osoby bezdomnej do schroniska będzie następowało po wcześniejszym ustaleniu, oraz na podstawie imiennego skierowania wystawionego przez M-GOPS w Gniewie i indywidualnej decyzji administracyjnej przyznającej pomoc społeczną w formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika M-GOPS w Gniewie lub osobę przez niego upoważnioną.

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.

Opłata za schronisko dla osoby bezdomnej będzie ustalana z uwzględnieniem Uchwały Nr XVI/114/19 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 listopada 2019 r. Poz. 31 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych, w tym schronisk z usługami opiekuńczymi.

Wykonawca może składać ofertę na wybraną część lub na wszystkie części.

 1. Kod CPV: 85311000-2 Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe.

 1. Termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

 1. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz.

 1. Oferta powinna zawierać:

 • dane teleadresowe oferenta,

 • data sporządzenia i data ważności oferty,

 • wartość przedmiotu zamówienia brutto (dzienny koszt pobytu za jedną osobę bezdomną w schronisku oraz dzienny koszt pobytu za jedną osobę bezdomną w schronisku z usługami opiekuńczymi),

 • oświadczenie potwierdzające spełnianie okoliczności, o których mowa w pkt. I część 1 i część 2,

 1. Ofertę należy przesłać:

Pocztą lub osobiście na adres:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie, Osiedle Witosa 9, 83-140 Gniew

Elektronicznie na adres:

poczta@mgops.gniew.pl

do dnia 12 grudnia 2022 r. do godz. 14.00 .

 1. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:

Anna Sosiktel.: 58 535 22 17

 1. Po złożeniu oferty cena nie może ulec zmianie.

 1. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). Ma ono wyłącznie na celu rozeznanie cenowe rynku oraz wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.