Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji ucznia.
Pomoc materialna przysługuje:
– uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
– wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
– stypendium szkolne
– zasiłek szkolny
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie gminy Gniew, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, rodziny niepełnej, zdarzenia losowego.
Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w następujących formach:
1) Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.
2) Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników i innych pomocy edukacyjnych.
3) Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania ( dotyczy wyłącznie uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych i kolegiów pracowników służb społecznych )

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIÓW SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Uprzejmie informujemy, że wnioski o stypendia szkolne można pobierać od dnia 27.07.2015r. w godzinach od 8.00 do 15.30 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, Os. Witosa 9, na stronie internetowej www.mgops.gniew.pl oraz w BIPie

Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające wysokość dochodów.
W przypadku:
1.uzyskiwania dochodu z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o  dzieło
– zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów (netto) uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
2.pobierania emerytury lub renty – odcinek renty (emerytury) za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
3.pobierania świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej – pracownik Ośrodka wpisze we wniosku wysokość otrzymanych świadczeń pieniężnych,
4.otrzymywania lub płacenia alimentów – wyrok sądu i odcinek przekazu pocztowego (wyciągu bankowego itp.),
5.otrzymywania dochodów z innych źródeł niż wymienione w pkt 1-4
– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie,
6.posiadania gospodarstwa rolnego – nakaz płatniczy na dany rok,
7.wpisania do rejestru bezrobotnych – zaświadczenie lub decyzja z Powiatowego Urzędu Pracy o wpisie do rejestru osób bezrobotnych i wysokości otrzymywanego zasiłku,
8.wykonywania pracy dorywczej – oświadczenie o osiągniętych dochodach z pracy dorywczej na miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (druk do pobrania w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie).

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 456,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.
Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie od 24 sierpnia do 15 września 2015 do godziny 15.30 a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października do godziny 14.00 danego roku szkolnego.
Dodatkowych informacji można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, ul. Witosa 9, pokój nr 1, pod numerem telefonu (58) 535 22 17 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Pobierz Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów