Ogłoszenie

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie  zorganizował w dniu 19-12-2011 roku spotkanie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3  ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, które dotyczyło projektu „Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na 2012  rok.

Konsultacje polegały na bezpośrednim wyrażeniu opinii i uwag w sprawie cytowanego wyżej programu przez obecnych na spotkaniu.

W konsultacjach uczestniczył  Pan  Sławomir  Kensicki  reprezentujący  Klub Sportowy  Sobieski Gniew mający swoją  siedzibę  przy ul. Kusocińskiego 10.

Z ramienia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie uczestniczyli:
Stanisław Lamkiewicz- Kierownik ośrodka  oraz Bożena Karzyńska- starszy inspektor ds. profilaktyki i uzależnień.

Pan Sławomir Kensicki  proponuje zajęcia sportowe wykonywane przez Klub Sportowy  Sobieski Gniew poprzez realizację  tzw. „małych grantów”. W związku z tym wnosi o  dopisanie klubu do współrealizatorów zadań problemowych wyszczególnionych  w  § 8 cytowanego projektu programu.

Poinformowano Pana Kensickiego, że konsultowany projekt programu  przewiduje wspieranie różnych form kultury fizycznej oraz innych społecznie akceptowanych rodzajów działalności związanych z propagowaniem zdrowego i abstynenckiego stylu życia.

Propozycja dopisania klubu do współrealizatorów zadań problemowych zostanie uwzględniona i wymieniony klub zostanie umieszczony w  projekcie  ww. programu.

Na tym konsultacje zakończono.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.gniew.pl
w zakładce jednostki organizacyjne – M-GOPS, na stronie internetowej  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie  www.mgops.gniew.pl oraz zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew
Stanisław Lamkiewicz – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie.