Nowy okres zasiłkowy 2015/2016 w Świadczeniach Rodzinnych

od dnia 1.09.2015r. rozpoczniemy przyjmowanie wniosków na zasiłki rodzinne na okres zasiłkowy 2015/2016

Do wypełnionego wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:

1/ zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub oświadczenia o dochodzie osiągniętym w 2014 r. członków rodziny rozliczających się w Urzędzie Skarbowym.

2/ zaświadczenia (z zakładu pracy, ZUS lub Krus) lub oświadczenia zawierające informację o wysokości składki zdrowotnej w 2014 r. członków rodziny

3/ oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu w 2014 r. (załącznik nr 7) wypełnione przez każdego pełnoletniego członka rodziny

(należy dołączyć: zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2014 r., decyzje o uzyskanych stypendiach socjalnych, szkolnych i zasiłkach szkolnych, decyzje o świadczeniach pieniężnych wypłaconych w przypadku bezskuteczności alimentów, zaświadczenie od komornika sądowego o egzekucji alimentów w 2014 r. …)

4/ oświadczenia o rozliczaniu się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym w 2014 r. ( załącznik nr 6) wypełnione przez każdego pełnoletniego członka rodziny.

5/ osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dołącza zaświadczenie pracodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego i zaświadczenie organu emerytalno – rentowego, że jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych

lub oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz imienny raport miesięczny potwierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne.

6/ w przypadku umieszczenia dziecka w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie w tym w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym należy dostarczyć zaświadczenie placówki o liczbie dni w tygodniu, w których dziecko korzysta z całodobowej opieki.

7/ dowody osobiste

8/ akt urodzenia dziecka

9/ odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany

W przypadku utraty dochodu w 2014 r. lub po tym roku do wniosku o świadczenia rodzinne należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę ( np. świadectwo pracy, decyzję z Powiatowego Urzędu Pracy o utracie zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie od pracodawcy o udzielonym urlopie wychowawczym, decyzję o utracie renty, wyrejestrowanie działalności gospodarczej, itp.) oraz dokument potwierdzający jego wysokość (zaświadczenie) /netto = przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne niezliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne/.

W przypadku uzyskania dochodu w 2014 r. lub po tym roku ( należy dołączyć np. umowę o pracę, decyzję o przyznaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o podjęciu zatrudnienia po zakończonym urlopie wychowawczym, decyzję o przyznaniu renty, decyzję o zarejestrowaniu działalności gospodarczej itp. ) oraz dokument potwierdzający jego wysokość (zaświadczenie). W przypadku uzyskania dochodu 2014 r. należy przedłożyć zaświadczenie z całego okresu zatrudnienia w 2014 r. Natomiast w przypadku uzyskania dochodu po 2014 r. wymagane jest zaświadczenie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

Uzyskaniem dochodu jest: a) zakończenie urlopu wychowawczego b) uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, c) uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, d) rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej,  f) uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.