Nabór na stanowisko: Specjalista psychoterapii uzależnień w M–GOPS w Gniewie

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie

ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista psychoterapii uzależnień w M-GOPS w Gniewie

Świadczenie usług informacyjnych, edukacyjnych i motywujących oraz konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu, w ramach zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na rok 2021.

– Punkt Konsultacyjny

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Wykształcenie wyższe.
 3. Posiadanie kwalifikacji specjalisty psychoterapii uzależnień, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii lub posiadanie kwalifikacji specjalisty psychoterapii uzależnień, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 4. Mile widziane doświadczenie w wykonywaniu zawodu specjalisty psychoterapii uzależnień.
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania w pełni z praw publicznych.
 6. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i/lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie porad i konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu,
 2. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu,
 3. Motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego w placówkach lecznictwa odwykowego,
 4. Wspieranie osób uzależnionych od alkoholu po zakończonej psychoterapii,
 5. Pełna znajomość przepisów prawnych w zakresie realizowanych obowiązków,
 6. Terminowe, rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków,
 7. Stała współpraca z Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewie, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gniewie oraz Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gniewie.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. CV.
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe – poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 5. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 8. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”,

IV. Termin i miejsce składania dokumentów:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Osiedle Witosa 9, 83-140 Gniew

do dnia 20 sierpnia 2021r. (włącznie), do godz. 12.00, decyduje data wpływu do M-GOPS w Gniewie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko – specjalista terapii uzależnień”, dostarczone osobiście – pokój nr 3 lub pocztą na adres M-GOPS w Gniewie.

Oferty osób, które wpłyną do M-GOPS w Gniewie po ww. terminie oraz te, które nie będą zawierać wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie: www.mgops.gniew.pl oraz tablicy ogłoszeń w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, Osiedle Witosa 9, 83-140 Gniew.

V. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. Czas pracy – od września 2021r. do grudnia 2021r. – 48 godz. (średnio 12 godz. w miesiącu).

2. Praca na podstawie umowy cywilnoprawnej.

3. Miejsce pracy – siedziba M-GOPS w Gniewie, Osiedle Witosa 9, 83-140 Gniew.

4. Możliwe zatrudnienie od 01.09.2021r.