Informacja dotycząca stypendiów szkolnych na rok szkolny 2021/2022

Informacja dotycząca stypendiów szkolnych na rok szkolny 2021/2022

Informujmy, że wnioski o stypendia szkolne można pobierać od 23 sierpnia 2021 r. ( tj. poniedziałek ) w godzinach od 7.30 do 15.30
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, Oś. Witosa 9
– na stronie internetowej: www.mgops.gniew.pl
zakładka „Pliki do pobrania”

Wnioski należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, ul. Witosa 9, pokój nr 8. od dnia: 01 września do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października danego roku szkolnego.

Z uwagi na pandemię  COVID – 19 w celu złożenia wniosku należy uprzednio umówić się telefonicznie z pracownikiem Ośrodka na dzień i godzinę.

Kryteria, które należy spełnić, aby otrzymać stypendium szkolne:

  • miesięczny dochód na członka rodziny nie może przekroczyć 528,00 zł netto, oraz w rodzinie zaistnieć musi przynajmniej jedna z przesłanek: bezrobocie, niepełnosprawność, wielodzietność, rodzina niepełna, ciężka lub długotrwała choroba, alkoholizm lub narkomania, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo -wychowawczych.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie miasta i gminy Gniew, od klasy I szkoły podstawowej do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez zwrot uprzednio poniesionych i odpowiednio udokumentowanych wydatków tj. po przedstawieniu oryginalnych faktur lub rachunków (wystawionych imiennie na rodzica) – potwierdzających poniesione wydatki, wystawionych nie wcześniej niż dnia 1 lipca 2021 r.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów. W przypadku uzyskiwania dochodów:

1)  umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło – zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

2)  emerytura lub renta – odcinek emerytury (renty) za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

3)  pobieranie lub płacenie alimentów – wyrok sądu i odcinek przekazu pocztowego (wyciągu bankowego),

4 ) świadczenia rodzinne – kopia decyzji.

5)  działalność gospodarcza – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rodzaju prowadzonej działalności (ryczałt czy zasady ogólne)

6)  gospodarstwo rolne – nakaz płatniczy za 2021 r. oraz zaświadczenie z Urzędu Gminy o liczbie posiadanych hektarów przeliczeniowych

7)  Powiatowy Urząd Pracy – zaświadczenie lub decyzja o wpisie do rejestru osób bezrobotnych i wysokości otrzymywanego zasiłku,

8)  wykonywanie pracy dorywczej – oświadczenie o osiągniętych dochodach z pracy dorywczej za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

 Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,  nr telefonu (58) 535 22 17 od poniedziałku do piątku w godzinach: od 730 do 15.30.