Informacja

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIÓW SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2010/2011

Uprzejmie informujemy, że wnioski o stypendia szkolne można pobierać od 23 sierpnia 2010r. (tj. poniedziałek) w godzinach od 8.00 do 14.00: w szkole, do której uczeń uczęszcza – dotyczy uczniów szkół położonych na terenie gminy Gniew w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, Os. Witosa 9 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gniewie, Plac Grunwaldzki 1, Referat Społeczny na stronie internetowej www.mgops.gniew.pl

Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające wysokość dochodów.
W przypadku:
1.uzyskiwania dochodu z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o  dzieło
– zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów (netto) uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
2.pobierania emerytury lub renty – odcinek renty (emerytury) za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
3.pobierania świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej – pracownik Ośrodka wpisze we wniosku wysokość otrzymanych świadczeń pieniężnych,
4.otrzymywania lub płacenia alimentów – wyrok sądu i odcinek przekazu pocztowego (wyciągu bankowego itp.),
5.otrzymywania dochodów z innych źródeł niż wymienione w pkt 1-4
– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie,
6.posiadania gospodarstwa rolnego – nakaz płatniczy na dany rok,
7.wpisania do rejestru bezrobotnych – zaświadczenie lub decyzja z Powiatowego Urzędu Pracy o wpisie do rejestru osób bezrobotnych i wysokości otrzymywanego zasiłku,
8.wykonywania pracy dorywczej – oświadczenie o osiągniętych dochodach z pracy dorywczej na miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (druk do pobrania w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie).

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 351,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.
Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie do 15 września do godziny 15.30 a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października do godziny 14.00 danego roku szkolnego.
Dodatkowych informacji można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, ul. Witosa 9, pokój nr 1,pod numerem telefonu (58) 535 22 17 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Pobierz Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów