Bon Energetyczny od 1 sierpnia 2024r.

BON ENERGETYCZNY OD 1 SIERPNIA 2024 r. DO 30 września 2024 r.

Gospodarstwa domowe od dnia 1 sierpnia do 30 września 2024 r. zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, mogą składać wnioski o bon energetyczny.

 Wnioski o wypłatę bonu energetycznego będzie można pobrać osobiście, w formie papierowej w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie, Osiedle Witosa 9, 83-140 Gniew, w pokoju nr 1 w godzinach pracy Ośrodka, tj. poniedziałek, wtorek, czwartek od 7:30 do 15:30, środa od 7.30 – 17.00, piątek 7.30 – 14.00  po 15 lipca 2024 r.

Wzór wniosku oraz klauzula RODO, do pobrania:

Wzór wniosku BON ENERGETYCZNY

 

GDZIE I KIEDY MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O WYPŁATĘ BONU ENERGETYCZNEGO:

Wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w formie bonu energetycznego, zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, można składać osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie, ul. Witosa 9, 83-140 Gniew, pok. 1 (godziny przyjmowania wniosków zostaną udostępnione na stronie internetowej), za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres w/w Ośrodka lub elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego w postaci papierowej opatruje się własnoręcznym podpisem i składa osobiście. Wniosek składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym w rozumieniu art. 3 pkt 11 e-IDAS.

Wniosek o przyznanie bonu energetycznego można będzie złożyć od 01.08.2024 r. do 30.09.2024 r.

Wnioski złożone po 30 września 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.

KRYTERIUM DOCHODOWE:

Bon energetyczny przysługuje, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu /dochód za 2023 r./, w przeliczeniu na osobę, nie przekracza:

  • 1 700,00 zł – w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 2 500,00 zł – w gospodarstwie jednoosobowym.

Uwaga!

W przypadku przekroczenia powyższego kryterium dochodowego, bon energetyczny będzie przyznawany w niższej wysokości, zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, czyli w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód za 2023 r. na osobę.

Wysokość bonu energetycznego nie może być niższa niż 20,00 zł.

WYSOKOŚĆ BONU ENERGETYCZNEGO:

Bon energetyczny może zostać przyznany w wysokości:

  • 300,00 zł – dla gospodarstwa jednoosobowego;
  • 400,00 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 500,00 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 600,00 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Przepisy przewidują także podwyższony bon energetyczny przysługujący osobom, gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496), do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy, w wysokości:

  • 600,00 zł – dla gospodarstwa jednoosobowego;
  • 800,00 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 1 000,00 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 1 200,00 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się, z co najmniej 6 osób.

INFORMACJA O  PRZYZNANIU BONU ENERGETYCZNEGO:

Przyznanie bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Wnioskodawca otrzymuje informację o przyznaniu bonu energetycznego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę bonu energetycznego.

W przypadku, gdy Wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę bonu energetycznego, pracownik upoważniony do prowadzenia postępowań w sprawie bonu energetycznego, informuje go o możliwości osobistego odebrania informacji o przyznaniu bonu energetycznego w siedzibie Miejsko –  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie, ul. Witosa 9, 83-140 Gniew, pokój nr 1.

Nieodebranie informacji o przyznaniu bonu energetycznego nie wstrzymuje wypłaty tego bonu.

Ważne:

Bon energetyczny za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wypłaca się jednorazowo.

Dostępne materiały do zapoznania się pod linkiem

https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/zamrozenie-cen-energii-i-bon-energetyczny