Usługi sąsiedzkie

Informujemy, że od czerwca 2024r. istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia w formie usług sąsiedzkich.

Wsparcie w postaci usług sąsiedzkich może zostać przyznane osobie samotnej w wieku 60 lat i więcej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona oraz ww. osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także osoby bliskie, takie jak wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Pomoc sąsiedzka  są to usługi obejmujące:

– pomoc dotycząca zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych,

– pomoc dotyczącą opieki higieniczno-pielęgnacyjnej – czynności podstawowe, które nie wymagają specjalistycznego przygotowania,

-zapewnienie kontaktów z otoczeniem – w miarę potrzeb oraz możliwości

Osoby zainteresowane szerszymi informacjami prosimy o kontakt osobisty z pracownikiem socjalnym w siedzibie Ośrodka  bądź  telefoniczny pod  nr  Tel.  58 535 22 17,  kom.    781 025 262