Rozeznanie cenowe rynku

Rozeznanie cenowe rynku z dnia 24 listopada 2022 r. –
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie

W ramach rozeznania cenowego rynku Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gniewie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi społecznej w postaci zapewnienia tymczasowego schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta i Gminy Gniew

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zapewniających tymczasowe schronienie osobom bezdomnym (mężczyznom lub kobietom) z terenu Miasta i Gminy Gniew, w podziale na 2 części: Więcej „Rozeznanie cenowe rynku”

INFORMACJA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie informuje, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego oraz wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstwa domowego z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można składać do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpoznania.

Zgodnie z nowelizacją ustaw dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje w przypadku gdy:

  • główne źródło ciepła gospodarstwa domowego zostało wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych do tej ewidencji po raz pierwszy.
  • główne źródło ciepła gospodarstwa domowego, nie zostało zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., ale w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego przez gminę ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło, o którym mowa w ustawie o dodatkach.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy lub dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. Jeśli gospodarstwo jest funkcjonalnie wydzielone, stanowi odrębną jednostkę i samodzielnie się ogrzewa, warunkiem ubiegania się o wypłatę dodatku jest uprzednie wyodrębnienie lokalu lub ustalenie numeru budynku i nadanie mu oddzielnego adresu.

Powyższa zasada nie ma zastosowania w przypadku gdy do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym samym adresem w odrębnych lokalach. W takiej sytuacji wójt, burmistrz albo prezydent przyznaje dodatek w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ciepła wpisanego lub zgłoszonego do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Zatem dodatek może być przyznany gospodarstwom domowym zamieszkującym w tych wyodrębnionych lokalach.

Wnioskodawcy którzy otrzymali odmowę wypłaty świadczenia na podstawie pierwotnie ówcześnie obowiązujących przepisów mają prawo ponownie ubiegać się o dodatek na podstawie aktualnie obowiązujących zasad. Każdorazowa decyzja w tej sprawie należy jednak do wnioskodawcy.

INFORMACJA

WNIOSKI DO BANKU ŻYWNOŚCI BĘDĄ WYDAWANE OD:

01.12.2022 R.

KRYTERIUM DOCHODOWE:

1707,20 OSOBA SAMOTNA

1320,00 NA OSOBĘ W RODZINIE

Informacja o wyniku naboru na stanowisko psychoterapeuta w M-GOPS w Gniewie

Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór w dniu 24.10.2022 roku na stanowisko psychoterapeuta wybrana została:

Pani Alicja Grabska zam. Tczew.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Alicja Grabska w optymalnym stopniu spełnia wymagania przedstawione w ogłoszeniu o naborze. Kandydatkę cechuje długoletnie doświadczenie w pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie, osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi. Zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna dają znaczną gwarancję prawidłowego wykonywania powierzonych zadań.