Stanowisko ds. edukacji i profilaktyki dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – nabór

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie

ogłasza nabór na stanowisko

ds. edukacji i profilaktyki dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

83-140 Gniew, Osiedle Witosa 9

Świadczenie usług z zakresu pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowych oraz zagrożonych uzależnieniami w ramach zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gniew na rok 2022.

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie wyższe.
 3. Minimum 2 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym,
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania w pełni z praw publicznych.
 5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i/lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
 1. Zakres zadań
 1. Prowadzenie zajęć profilaktycznych i rozwojowych z dziećmi z rodzin pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych uzależnieniami.
 2. Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, uczęszczających na ww. zajęcia.
 3. Terminowe, rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków.
 4. Stała współpraca z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gniewie oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewie.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny.
 2. CV.
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe – poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 5. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 8. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych,„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/ z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”, Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych” (Dz. U. z 2019 poz. 1781),”

IV. Termin i miejsce składania dokumentów:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Osiedle Witosa 9, 83-140 Gniew

do dnia 29 grudnia 2021r. (włącznie), do godz. 15.00, decyduje data wpływu do M-GOPS w Gniewie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko – ds. edukacji i profilaktyki dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym”, dostarczone osobiście – pokój nr 8 lub pocztą na adres M-GOPS w Gniewie.

Oferty osób, które wpłyną do M-GOPS w Gniewie po ww. terminie oraz te, które nie będą zawierać wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie: www.mgops.gniew.pl oraz tablicy ogłoszeń w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, Osiedle Witosa 9, 83-140 Gniew.

V. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku

1. Praca na podstawie umowy cywilnoprawnej.

2. Miejsce pracy – Salka Katechetyczna przy Parafii Św. Mikołaja w Gniewie, 83-140 Gniew.

3. Możliwe zatrudnienie od stycznia 2022r.

szczegóły ogłoszenia