Stanowisko ds. edukacji sprawców przemocy i ich rodzin – nabór

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie

ogłasza nabór na stanowisko
ds. edukacji sprawców przemocy i ich rodzin

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

83-140 Gniew, Osiedle Witosa 9

praca na podstawie umowy cywilnoprawnej na okres od stycznia do grudnia 2022r.

Świadczenie usług z zakresu edukacji dla sprawców przemocy i rodzin doświadczających przemocy w rodzinie w ramach zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Miasta i Gminy Gniew na rok 2022.

I. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie
 2. Wykształcenie wyższe pedagogiczne
 3. Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia z zakresu pracy ze sprawcami przemocy wg Modelu z Duluth, które uprawnia do prowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
 4. Minimum 2 letnie doświadczenie w pracy z osobami stosującymi przemoc oraz znajomość zagadnień przemocy w rodzinie i problemów alkoholowych.
 5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i/lub umyślnie przestępstwa skarbowe.
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania w pełni z praw publicznych.
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie porad, konsultacji indywidualnych i edukacji w przedmiocie pomocy rodzinie doświadczającej przemocy.

2. Prowadzenie konsultacji indywidualnych i grupowych zajęć realizujących program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

3. Motywowanie osoby stosującej przemoc do współpracy i podejmowanie działań w kierunku zaprzestania przemocy, leczenia uzależnień.

4. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewie w zakresie rozwiązywania i pomocy rodzinom doświadczających przemocy w rodzinie oraz z problemami alkoholowymi.

III. Wymagane dokumenty:

 1. CV, list motywacyjny.
 2. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe – poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 3. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 4. Oświadczenie kandydata, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – opatrzone własnoręcznym podpisem.Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Osiedle Witosa 9, 83-140 Gniew do dnia 20.12.2021r. (włącznie), do godz. 15.00, decyduje data wpływu do M-GOPS w Gniewie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko – ds. edukacji sprawców przemocy i ich rodzin”, dostarczone osobiście – pok. nr 3 lub pocztą na adres M-GOPS w Gniewie.

Oferty osób, które wpłyną do M-GOPS w Gniewie po ww. terminie oraz te, które nie będą zawierać wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie: www.mgops.gniew.pl oraz na tablicy ogłoszeń ww. ośrodka.

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. Praca na podstawie umowy cywilnoprawnej.

2. Miejsce pracy – siedziba M-GOPS w Gniewie, Osiedle Witosa 9, 83-140 Gniew.

3. Możliwe zatrudnienie od stycznia 2021r.

szczegóły ogłoszenia