Gniew, dnia 20.10.2021r.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie

ogłasza nabór na stanowisko: terapeuta ds. uzależnień

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie 83-140 Gniew, Osiedle Witosa 9

praca na podstawie umowy cywilnoprawnej na okres od listopada do grudnia 2021r. (69 godzin)

Świadczenie usług z zakresu pomocy terapeutycznej dla osób osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar przemocy dla Miasta i Gmin Gniew na rok 2021.

 1. Wymagania niezbędne:
  1. Obywatelstwo polskie.
  2. Wykształcenie minimum średnie.
  3. Minimum 2 letnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi.
  4. Brak karalności za przestępstwo popełnione umyślnie.
  5. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych.
 2. Zakres zadań:

 • Prowadzenie konsultacji indywidualnych i spotkań dla osób stosujących przemoc w rodzinie w celu uświadomienia i rozpoznania związku pomiędzy nadużywaniem alkoholu a pojawiającą się agresją.
 • Prowadzenie grupowych zajęć edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w celu uświadomienia i rozpoznania związku pomiędzy nadużywaniem alkoholu a pojawiającą się agresją.
 • Uświadamianie sprawców przemocy o nowych konstruktywnych zachowaniach powstrzymywania się od nadużywania alkoholu.
 • Motywowanie do własnej odpowiedzialności za stosowane czyny i zachowania
 • Stała współpraca z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gniewie oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewie,
 • Wymagane dokumenty:
 1. CV, list motywacyjny.
 2. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe – poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 3. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 4. Oświadczenie kandydata, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – opatrzone własnoręcznym podpisem.|
  Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.|
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Osiedle Witosa 9, 83-140 Gniew do dnia 02.11.2021r. (włącznie), do godz. 12.00, decyduje data wpływu do M-GOPS w Gniewie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko – terapeuta ds. uzależnień”, dostarczone osobiście – pok. nr 3 lub pocztą na adres M-GOPS w Gniewie.
Oferty osób, które wpłyną do M-GOPS w Gniewie po ww. terminie oraz te, które nie będą zawierać wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane.
Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie: www.mgops.gniew.pl oraz na tablicy ogłoszeń ww. ośrodka.

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Czas pracy – od listopada 2021r. do grudnia 2021 roku.
 2. Praca na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 3. Miejsce pracy – siedziba M-GOPS w Gniewie, Osiedle Witosa 9, 83-140 Gniew.
 4. Możliwe zatrudnienie od dnia 08.11.2021r.

Oświadczenie – załącznik nr 1 do ogłoszenia