Nabór na stanowisko: psychoterapeuta

Gniew, dn. 24.08.2021r.

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie

ogłasza nabór na stanowisko:  psychoterapeuta

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

83-140 Gniew, Osiedle Witosa 9

praca na podstawie umowy cywilnoprawnej

na okres od września do grudnia 2021 r. – 3 godziny tygodniowo.

Świadczenie usług z zakresu pomocy psychoterapeutycznej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w ramach zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na rok 2020.

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie,

 2. Wykształcenie wyższe oraz certyfikat specjalisty terapii uzależnień i współuzależnienia,

 3. Minimum 2 letnie doświadczenie na stanowisku psychoterapeuty, przede wszystkim w zakresie pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie, osobom uzależnionym i współuzależnionym,

 4. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych.

 5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego i/lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Zakres zadań

 1. Prowadzenie porad, konsultacji i diagnozy psychologicznej dla osób doznających przemocy w rodzinie, uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych,

 2. Realizacja terapii indywidualnej dla osób doznających przemocy w rodzinie, uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych,

 3. Motywowanie i informowanie o możliwościach podjęcia leczenia i terapii osób doznających przemocy w rodzinie, uzależnionych i współuzależnionych,

 4. Stała współpraca z Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewie, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gniewie oraz Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,
 2. CV,
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe – poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

 4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kurach, szkoleniach,

 5. Oświadczenie kandydata, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – opatrzone własnoręcznym podpisem.

 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – opatrzone własnoręcznym podpisem.

 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – opatrzone własnoręcznym podpisem.

Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”,

Termin i miejsce składania dokumentów:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Osiedle Witosa 9, 83-140 Gniew do dnia 06.09.2021r. (włącznie), do godz. 12.00, decyduje data wpływu do M-GOPS w Gniewie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko – psychoterapeuta”, dostarczone osobiście – pok. nr 3 lub pocztą na adres M-MGOPS w Gniewie.

Oferty osób, które wpłyną do M-GOPS w Gniewie po ww. terminie oraz te, które nie będą zawierać wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie: www.mgops.gniew.pl oraz tablicy ogłoszeń ww. ośrodka.

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. Czas pracy – od września 2021r. do grudnia 2021r. – 36 godz. (średnio 3 godz. w tygodniu).

2. Praca na podstawie umowy cywilnoprawnej.

3. Miejsce pracy – siedziba M-GOPS w Gniewie, Osiedle Witosa 9, 83-140 Gniew.

4. Możliwe zatrudnienie od 08.09.2021r.

szczegóły dotyczące ogłoszenia