Procedura Niebieskiej Karty

Procedura Niebieskiej Karty wszczynana jest na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty”. Polega ona na interwencji wobec przemocy w rodzinie (także dzieci). Głównym celem jest rozpoznawanie przemocy i usprawnienie pomocy oferowanej przez przedstawicieli  różnych służb w środowisku lokalnym, ale też tworzenie warunków do systemowego, interdyscyplinarnego modelu pracy z rodziną.  Czynności są podejmowane i realizowane przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia  przemocy w rodzinie. Wdrożenie procedury „Niebieskiej Karty” nie wymaga  zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Grupa robocza oraz Zespół Interdyscyplinarny udziela pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; podejmują oni działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie , że stosuje przemoc w rodzinie; zapraszają na spotkania osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; diagnozują problem i opracowują indywidualny plan pracy z rodziną celem udzielenia interdyscyplinarnej pomocy. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa dokumenty są przekazywane prokuraturze i policji.