ZARZĄDZENIE NR 48/20 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW

z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących na terenie Gminy Gniew.
Na podstawie art. 31 oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:§ 1. Zmienia się treść § 1. ust.1, który otrzymuje nowe brzmienie „Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w przedszkolach, szkołach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Gniew do dnia 10 kwietnia 2020 roku.”
§ 2. Zmienia się treść § 1. ust. 2, który otrzymuje nowe brzmienie „Zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawiesza się działalność instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina
Gniew do dnia 10 kwietnia 2020 roku.”
§ 3. Zmienia się treść § 1. ust. 3, który otrzymuje nowe brzmienie „Zawiesza się działalność żłobka, którego organem założycielskim jest Gmina Gniew do 10 kwietnia 2020 roku.”
§ 4. Zmienia się treść § 5, w którym dodano ust. 4 o następującej treści „Zaleca się niekorzystanie z placów zabaw oraz obiektów sportowych na terenie Gminy Gniew.”
§ 5. Zmienia się treść § 9, który otrzymuje nowe brzmienie „Zarządzenie obowiązuje do dnia 10 kwietnia 2020 roku.”
§ 6. Pozostała treść zarządzenia pozostaje bez zmian.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Gniew.

Zastępca Burmistrza
Joanna Kamińska