Wyniki konsultacji

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie zorganizował w dniu 05-11-2014 roku spotkanie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznymi i o wolontariacie, które dotyczyło projektu „Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na rok 2015”.

pobierz wyniki konsultacji