Wyniki konsultacji w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie  zorganizował w dniu 17-01-2011 roku spotkanie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3  ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, które dotyczyło projektu „Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na 2011 rok.

Konsultacje polegały na bezpośrednim wyrażeniu opinii i uwag w sprawie cytowanego wyżej programu przez obecnych na spotkaniu.

W konsultacjach uczestniczyła Pani Walentyna Czapska- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gniewie oraz  przedstawiciele 2 organizacji to jest:
Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego w Gniewie – pan Marut Kazimierz
Gniewskie Centrum Edukacji Ekologicznej przy Centrum Aktywnych Gniew – pan Łukasz Ogonowski.

Z ramienia M-GOPS Gniew uczestniczył Stanisław Lamkiewicz – Kierownik ośrodka  oraz Bożena Karzyńska – starszy inspektor ds. profilaktyki i uzależnień.

Pan Łukasz Ogonowski z GCEE przy CAG zaproponował organizację zajęć profilaktycznych oraz kółek zainteresowań twórczych, (np. klub przyrodnika) alternatywnych form spędzania czasu wolnego, które to zawiera projekt uchwały w sprawie cytowanego wyżej programu.

Pan Kazimierz Marut proponuje zajęcia sportowe związane z propagowaniem zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży w szczególności współpracując ze Szkołą Podstawową w Gniewie. Proponuje również włączyć psychologa do swojej oferty działalności czyniąc ją bardziej profilaktyczną.

Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gniewie poparła propozycję spotkań z psychologiem.

Propozycja spotkań z psychologiem zostanie wpisana do projektu ww. programu. Natomiast pozostały zakres  działalności sportowo-profilaktycznej jest zawarty w projekcie tegoż programu.

Na tym konsultacje zakończono.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.gniew.pl
w zakładce jednostki organizacyjne – M-GOPS, na stronie internetowej  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie  www.mgops.gniew.pl oraz zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew
Stanisław Lamkiewicz – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie.