Trzecia edycja programu – Uczeń na wsi

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie informuje, że Zarząd PFRON podjął uchwałę w sprawie realizacji programu pn. ,,UCZEŃ NA WSI” – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie. Program realizowany jest w dwóch obszarach A i B.

Obszar A adresowany jest do osób niepełnosprawnych, posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej) zamieszkujących na terenie wsi z gminy Gniew.

W ramach programu możliwe jest otrzymanie dofinansowania ze środków PFRON na:

1)    Zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,

Pokrycie kosztów uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy i kolonie),

Pokrycie wydatków związanych z dostępem do Internetu (instalacja i abonament),

Kursy doszkalające w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),

Wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych,

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych pokrycie kosztów np. czesnego, zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu do szkoły.

Druki wniosków można otrzymać w Miejsko–Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9, pokój nr 1. Wypełnione wnioski należy składać pod wyżej wymienionym adresem do dnia 30 września 2009 r.

p.o. Kierownika
Miejsko – Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gniewie
Stanisław Lamkiewicz